Raporty bieżące

2024
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 12/2024 2024-06-28 Zobowiązania pozaukładowe
RB 11/2024 2024-06-20 Realizacja układu
RB 10/2024 2024-05-21 Korekta raportu bieżącego nr 10/2024
RB 10/2024 2024-05-21 Możliwość realizacji przez Spółkę zobowiązań bieżących i układowych
RB 9/2024 2024-04-30 Możliwość realizacji przez Spółkę zobowiązań bieżących i układowych
RB 8/2024 2024-04-29 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
RB 7/2024 2024-04-26 Powołanie Zarządu Spółki
RB 6/2024 2024-04-03 Nałożenie kary pienieżnej przez KNF
RB 5/2024 2024-03-20 Realizacja układu
RB 4/2024 2024-02-21 Możliwość realizacji przez Spółkę zobowiązań bieżących i układowych.
RB 3/2024 2024-02-15 Rezygnacja Prezesa Zarządu
RB 2/2024 2024-01-31 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r
RB 1/2024 2024-01-27 Możliwość realizacji przez Spółkę zobowiązań bieżących i układowych
2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 27/2023 2023-12-20 Realizacja układu
RB 26/2023 2023-12-08 Zobowiązania pozaukładowe
RB 25/2023 2023-12-05 Rejestracja przez sąd zmiany statutu - realizacja układu
RB 24/2023 2023-11-23 Informacja na temat publikacji raportu okresowego
RB 23/2023 2023-09-26 Informacja na temat publikacji raportu okresowego
RB 22/2023 2023-09-20 Realizacja układu
RB 21/2023 2023-09-20 Zbycie udziałów w spółce zależnej
RB 20/2023 2023-09-14 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 września 2023 r.
RB 19/2023 2023-09-12 Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
RB-W 18/2023 2023-09-12 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
RB-W 17/2023 2023-08-16 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fast Finance S.A.
RB 16/2023 2023-07-10 Realizacja układu - informacja dla obligatariuszy obligacji serii M
RB 15/2023 2023-07-07 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022
RB 14/2023 2023-07-07 Korekta raportu rocznego za rok 2022
RB 13/2023 2023-06-30 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022
RB 12/2023 2023-06-30 Korekta raportu rocznego za rok 2022
RB 11/2023 2023-05-31 Terminy publikacji raportów okresowych
RB 10/2023 2023-05-30 Posiedzenie Rady Nadzorczej
RB 9/2023 2023-05-29 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
RB 8/2023 2023-05-12 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
RB 7/2023 2023-05-02 Informacja na temat publikacji raportu okresowego
RB 6/2023 2023-04-23 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
RB 5/2023 2023-03-30 Udzielenie prokury
RB 4/2023 2023-02-08 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
RB 3/2023 2023-01-01 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
RB 2/2023 2023-01-26 Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF przeciwko byłemu członkowi Zarządu
RB 1/2023 2023-01-17 Uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu
2022
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 22/2022 2022-12-23 Ustalenia poczynione z firmą audytorską
RB 21/2022 2022-12-23 Wypowiedzenie prokury
RB 20/2022 2022-12-22 Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF
RB 19/2022 2022-12-15 Otrzymanie korespondencji e-mail - korespondencja od firmy audytorskiej
RB 18/2022 2022-10-17 Otrzymanie informacji o umorzeniu postępowania o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
RB 17/2022 2022-10-07 Rozwiązanie porozumień z obligatariuszami obligacji serii L, P, R,S. Spłata obligacji L, R i S. Zawarcie umów serwisowych.
RB 16/2022 2022-10-03 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu niepublicznych obligacji serii P
RB 15/2022 2022-09-23 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu niepublicznych obligacji serii P
RB 14/2022 2022-09-21 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 r.
RB 13/2022 2022-09-13 Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M
RB 12/2022 2022-07-01 Wydanie wyroku Sądu II instancji
RB 11/2022 2022-07-01 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r.
RB 10/2022 2022-06-30 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2022 r.
RB 9/2022 2022-06-30 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2022 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RB 8/2022 2022-06-03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RB 7/2022 2022-05-30 Powołanie Zarządu Spółki
RB 6/2022 2022-05-18 Otrzymanie informacji o uchyleniu zabezpieczenia, umorzeniu postępowania, oddaleniu wniosku o zabezpieczenie oraz otrzymanie powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 5/2022 2022-04-23 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
RB 4/2022 2022-03-31 Zbycie udziałów w spółce zależnej
RB 3/2022 2022-02-15 Wydanie przez Sąd postanowienia o zatwierdzeniu układu
RB 2/2022 2022-02-07 Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M
RB 1/2022 2022-01-31 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku
2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 34/2021 2021-12-20 Przyjęcie układu przez Zgromadzenie Wierzycieli Fast Finance S.A. w restrukturyzacji
RB 33/2021 2021-12-10 Szóste posiedzenie Rady Wierzycieli
RB 32/2021 2021-12-06 Uzupełnienie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.
RB 31/2021 2021-11-30 Powzięcie wiadomości o zwołaniu szóstego posiedzenia Rady Wierzycieli
RB 30/2021 2021-11-24 Informacja akcjonariusza w oparciu o art. 69 ustawy o ofercie publicznej
RB 29/2021 2021-11-08 Zawiadomienie o terminie zgromadzenia wierzycieli Fast Finance S.A. w restrukturyzacji
RB 28/2021 2021-11-05 Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.
RB 27/2021 2021-10-26 Zatwierdzenie spisu wierzytelności
RB 26/2021 2021-10-15 Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.
RB 25/2021 2021-10-07 Informacja na temat opublikowanego raportu półrocznego
RB 24/2021 2021-10-05 Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M
RB 23/2021 2021-10-01 Otrzymanie informacji o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i udzieleniu zabezpieczenia
RB 22/2021 2021-09-23 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25 % ogólnej liczby głosów w związku z nabyciem akcji Spółki
RB 21/2021 2021-08-31 Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 20/2021 2021-08-17 Modyfikacja propozycji układowych
RB 19/2021 2021-07-09 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
RB 18/2021 2021-07-01 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r.
RB 17/2021 2021-07-01 Informacje o osobach nadzorujących - informacje uzupełniające dotyczące raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 30.06.2021 r.
RB 16/2021 2021-06-30 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 roku
RB 15/2021 2021-06-30 Ocena biegłego rewidenta w zakresie sprawozdania o wynagrodzeniach
RB 14/2021 2021-06-10 Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 13/2021 2021-06-09 Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 12/2021 2021-06-03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji
RB 11/2021 2021-06-03 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020
RB 10/2021 2021-06-03 Korekta raportu rocznego za rok 2020
RB 9/2021 2021-05-26 Powołanie Komitetu Audytu
RB 8/2021 2021-04-28 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
RB 7/2021 2021-04-07 Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M
RB 6/2021 2021-02-17 Zawarcie aneksu do porozumienia z obligatariuszami obligacji serii L, P, R i S dotyczącego bieżącego finansowania Emitenta oraz finansowania realizacji układu w ramach postępowania restrukturyzacyjnego
RB 5/2021 2021-01-31 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
RB 4/2021 2021-01-31 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019
RB 3/2021 2021-01-31 Korekta raportu rocznego za rok 2019
RB 2/2021 2021-01-31 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018
RB 1/2021 2021-01-31 Korekta raportu rocznego za rok 2018
2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 81/2020 2020-12-31 Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
RB 80/2020 2020-12-31 Rejestracja przez Sąd zmian statutu Spółki
RB 79/2020 2020-12-04 Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
RB 78/2020 2020-11-30 Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.
RB 77/2020 2020-11-05 Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
RB 76/2020 2020-11-05 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w związku z nabyciem akcji Spółki
RB 75/2020 2020-10-16 Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
RB 74/2020 2020-10-05 Spłata odsetek od obligacji serii M
RB 73/2020 2020-10-05 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2020 r.
RB 72/2020 2020-09-30 Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
RB 71/2020 2020-09-30 Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 70/2020 2020-09-28 Powołanie Zarządu Spółki
RB 69/2020 2020-09-17 Zawarcie porozumienia z obligatariuszem obligacji serii P
RB 68/2020 2020-09-17 Rezygnacja Prezesa Zarządu
RB 67/2020 2020-09-11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 30 września 2020 r. – zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza
RB 66/2020 2020-09-03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji – uzupełnienie
RB 66/2020 2020-09-02 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji
RB 65/2020 2020-09-02 Zawarcie porozumienia z obligatariuszem obligacji serii S
RB 64/2020 2020-09-02 Zawarcie porozumienia z obligatariuszami obligacji serii R
RB 63/2020 2020-08-12 Scalenie akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
RB 62/2020 2020-08-07 Zajęcie akcji stanowiących własność akcjonariusza
RB 61/2020 2020-08-07 Scalenie akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – zawieszenie obrotu akcjami
RB 61/2020 2020-08-04 Scalenie akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – złożenie wniosków
RB 60/2020 2020-08-03 Cofnięcie sprzeciwu wierzyciela do listy wierzytelności
RB 59/2020 2020-07-31 Informacja akcjonariusza w oparciu o art. 69 ustawy o ofercie publicznej
RB 58/2020 2020-07-31 Cofnięcie sprzeciwu wierzyciela do listy wierzytelności
RB 57/2020 2020-07-30 Zawarcie porozumienia z wierzycielem w celu umożliwienia przeprowadzenia i przegłosowania układu z wierzycielami
RB 56/2020 2020-07-30 Piąte posiedzenie Rady Wierzycieli
RB 55/2020 2020-07-29 Powołanie Zarządu
RB 54/2020 2020-07-29 Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018
RB 53/2020 2020-07-28 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Fast Finance S.A. w restrukturyzacji
RB 52/2020 2020-07-27 Powzięcie wiadomości o zwołaniu piątego posiedzenia Rady Wierzycieli
RB 51/2020 2020-07-21 Cofnięcie sprzeciwu wierzyciela do listy wierzytelności
RB 50/2020 2020-07-21 Zawarcie porozumień z obligatariuszami dotyczących bieżącego finansowania Emitenta oraz finansowania realizacji układu w ramach postępowania restrukturyzacyjnego
RB 49/2020 2020-07-21 Złożenie oświadczenia o uznaniu oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli
RB 48/2020 2020-07-21 Informacja dotycząca publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
RB 47/2020 2020-06-29 Zmiana Administratora Zastawu obligacji serii M
RB 45/2020 2020-06-26 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
RB 44/2020 2020-06-09 Stanowisko Spółki dotyczące pozwu, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 34/2020
RB 43/2020 2020-06-05 Wydanie wyroku Sądu I Instancji
RB 42/2020 2020-06-03 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
RB 41/2020 2020-06-01 Wezwanie akcjonariusza do zwrotu kwoty pieniężnej
RB 40/2020 2020-05-29 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku
RB 39/2020 2020-05-21 Otrzymanie informacji o wznowieniu obrotu akcjami Fast Finance S.A. w restrukturyzacji na Głównym Rynku GPW
RB 38/2020 2020-05-13 Otrzymanie informacji o uchyleniu zabezpieczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 37/2020 2020-04-28 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
RB 36/2020 2020-04-23 Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M
RB 35/2020 2020-04-21 Odwołanie piątego posiedzenia Rady Wierzycieli
RB 34/2020 2020-04-11 Otrzymanie informacji o wytoczeniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i udzieleniu zabezpieczenia
RB 33/2020 2020-04-09 Informacja dotycząca żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 32/2020 2020-04-01 Otrzymanie informacji o wytoczeniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz o zwróceniu przez Sąd tego powództwa
RB 31/2020 2020-04-01 Korekta raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018
RB 30/2020 2020-03-30 Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 29/2020 2020-03-26 Informacja otrzymana w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej
RB 28/2020 2020-03-26 Informacja otrzymana w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej
RB 27/2020 2020-03-24 Zmiana terminu piątego posiedzenia Rady Wierzycieli
RB 26/2020 2020-03-18 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
RB 25/2020 2020-03-13 Treść zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - Informacja dotycząca akcji różnego rodzaju
RB 24/2020 2020-03-12 Rejestracja zmian w Statucie
RB 23/2020 2020-03-12 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Fast Finance S.A. w restrukturyzacji
RB 22/2020 2020-03-06 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.
RB 21/2020 2020-03-06 Informacje uzupełniające dot. raportu bieżącego nr 18/2020 (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 2 marca 2020 r.)
RB 20/2020 2020-03-06 Złożenie aktualizacji planu restrukturyzacyjnego
RB 19/2020 2020-03-04 Czwarte posiedzenie Rady Wierzycieli
RB 18/2020 2020-03-02 Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 17/2020 2020-02-28 Porozumienia z obligatariuszami obligacji serii L , P, R i S – dodatkowe informacje
RB 16/2020 2020-02-26 Zmiana terminu publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego Fast Finance S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Fast Finance S.A. za 2018 r.
RB 15/2020 2020-02-26 Zmiana w składzie Rady Wierzycieli
RB 14/2020 2020-02-26 Posiedzenie Rady Wierzycieli
RB 13/2020 2020-02-24 Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M
RB 12/2020 2020-02-14 Zmiana adresu siedziby Emitenta
RB 11/2020 2020-02-14 Złożenie aktualizacji planu restrukturyzacyjnego
RB 10/2020 2020-02-11 Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 9/2020 2020-02-10 Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 4/2020 K 2020-02-04 Korekta raportu ESPI nr 4/2020 z dnia 4 lutego 2020 r.
RB 8/2020 2020-02-04 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FAST FINANCE S.A.
RB 7/2020 2020-02-04 Powzięcie wiadomości o zwołaniu czwartego posiedzenia Rady Wierzycieli
RB 6/2020 2020-02-04 Cofnięcie pozwu wniesionego przez akcjonariusza i byłego Członka Zarządu
RB 5/2020 2020-02-04 Cofnięcie sprzeciwu wierzyciela do listy wierzytelności
RB 4/2020 2020-02-04 Zawarcie porozumienia z obligatariuszem prywatnych niepublicznych obligacji serii P
RB 3/2020 2020-02-04 Zawarcie porozumienia z obligatariuszem prywatnych niepublicznych obligacji serii L
RB 2/2020 2020-01-30 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
RB 1/2020 2020-01-15 Publikacja jednostkowego sprawozdania finansowego Fast Finance S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Fast Finance S.A.
2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 58/2019 2019-12-19 Zawarcie porozumienia z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii R i S
RB 57/2019 2019-12-19 Trzecie posiedzenie Rady Wierzycieli
RB 56/2019 2019-11-29 Powzięcie wiadomości o zwołaniu trzeciego posiedzenia Rady Wierzycieli
RB 54/2019/K 2019-11-28 Korekta raportu ESPI nr 54/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
RB 55/2019 2019-11-27 Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M
RB 54/2019 2019-11-27 Rezygnacja prokurenta
RB 53/2019 2019-11-27 Rezygnacja prokurenta
RB 52/2019 2019-11-20 Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego i przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta
RB 51/2019 2019-11-18 Rozwiązanie porozumień zawartych z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii R i S zawartych 15 października 2019 roku
RB 50/2019 2019-11-15 Powzięcie wiadomości o zwołaniu drugiego posiedzenia Rady Wierzycieli
RB 49/2019 2019-11-15 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu
RB 48/2019 2019-11-07 Zawarcie umowy o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji płacowo-kadrowej
RB 47/2019 2019-10-31 Uchylenie Zarządu własnego, odwołanie Nadzorcy Sądowego i powołanie Zarządcy
RB 46/2019 2019-10-28 Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego Fast Finance S.A. za I półrocze 2019 r.
RB 45/2019 2019-10-28 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Fast Finance S.A. za I kwartał 2019 r.
RB 44/2019 2019-10-28 Publikacja jednostkowego sprawozdania finansowego Fast Finance S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Fast Finance S.A.
RB 43/2019 2019-10-24 Uchwały podjęte podczas posiedzenia Rady Wierzycieli
RB 42/2019 2019-10-22 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu
RB 41/2019 2019-10-16 Zmiana terminu pierwszego posiedzenia Rady Wierzycieli
RB 40/2019 2019-10-16 Zawarcie porozumienia z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii R i S
RB 39/2019 2019-10-16 Powzięcie wiadomości o ustanowieniu i zwołaniu pierwszego posiedzenia Rady Wierzycieli
RB 38/2019 2019-09-20 Otrzymanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zawartej z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii L, P, R, S i T
RB 37/2019 2019-09-10 Złożenie odpowiedzi na pozew wniesiony przez akcjonariusza i byłego Członka Zarządu
RB 36/2019 2019-09-05 Otrzymanie postanowienia i nakazu zapłaty w sprawie przeciwko byłemu Członkowi Zarządu
RB 35/2019 2019-09-05 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu
RB 34/2019 2019-08-27 Otrzymanie pozwu od akcjonariusza i byłego Członka Zarządu
RB 33/2019 2019-08-23 Informacja Zarządu w zakresie roszczeń do akcjonariusza i byłego członka Zarządu
RB 32/2019 2019-08-14 Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego
RB 31/2019 2019-08-14 Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M
RB 30/2019 2019-08-10 Wnioski o zawezwanie do prób ugodowych
RB 29/2019 2019-08-08 Wniosek o uchylenie zarządu własnego
RB 28/2019 2019-08-08 Informacja o Prezesie Zarządu Emitenta
RB 27/2019 2019-07-21 Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
RB 26/2019 2019-06-24 Podpisanie listu intencyjnego
RB 25/2019 2019-06-18 Otrzymanie pisma w zakresie sprzeciwu do listy wierzytelności
RB 24/2019 2019-06-12 Otrzymanie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli
RB 23/2019 2019-06-04 Udzielenie prokury
RB 22/2019 2019-05-30 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.
RB 21/2019 2019-05-24 Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz informacja o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia niektórych punktów planowanego porządku obrad
RB 20/2019 2019-05-24 Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Fast Finance S.A.
RB 19/2019 2019-05-24 Odwołanie Prezesa Zarządu Emitenta
RB 18/2019 2019-05-08 Rozpoczęcie przekazywania środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M
RB 17/2019 2019-05-08 Otrzymanie pisma od Nadzorcy Sądowego
RB 16/2019 2019-05-06 Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 15/2019 2019-04-26 Opóźnienie terminu publikacji Skonsolidowanego i Jednostkowego raportu rocznego za 2018 roku
RB 14/2019 2019-04-26 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FAST FINANCE S.A.
RB 13/2019 2019-04-05 Zmiana adresu siedziby Emitenta
RB 12/2019 2019-04-05 Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku
RB 11/2019 2019-03-29 Zawarcie umowy serwisowej z Administratorem Zastawu
RB 10/2019 2019-03-29 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu
RB 9/2019 2019-03-26 Złożenie w Sądzie planu restrukturyzacyjnego
RB 8/2019 2019-03-25 Otrzymanie wezwania do zapłaty w związku z emisją obligacji serii P
RB 7/2019 2019-03-20 Otrzymanie oświadczenia o potrąceniu wierzytelności
RB 6/2019 2019-03-18 Ustalenie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.
RB 5/2019 2019-03-15 Otrzymanie oświadczenia od Administratora obligacji serii P
RB 4/2019 2019-02-19 Zawiązanie rezerwy w poczet wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez Emitenta oraz w poczet nierozliczonych zaliczek
RB 3/2019 2019-02-11 Otrzymanie postanowienia z sądu w sprawie ustanowienia kuratora do reprezentowania praw obligatariuszy
RB 2/2019 2019-01-31 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku
RB 1/2019 2019-01-23 Otwarcie w stosunku do Emitenta postępowania układowego
2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 72/2018 2018-12-13 Otrzymanie postanowienia z sądu
RB 71/2018 2018-12-11 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu
RB 70/2018 2018-12-11 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu
RB 69/2018 2018-12-05 Otrzymanie wezwania do dokonania przymusowego przedterminowego wykupu obligacji serii M od obligatariusza
RB 68/2018 2018-12-04 Otrzymanie wezwania do dokonania przymusowego przedterminowego wykupu obligacji serii M od obligatariusza
RB 67/2018 2018-11-30 Przesunięcie publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.
RB 66/2018 2018-11-30 Złożenie wniosku o otwarcie w stosunku do Spółki postępowania układowego
RB 65/2018 2018-11-29 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu
RB 64/2018 2018-11-28 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FAST FINANCE S.A.
RB 63/2018 2018-11-27 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu
RB 62/2018 2018-11-27 Projekcje spłat dla portfeli wierzytelności będących przedmiotem zabezpieczenia obligacji serii M
RB 61/2018 2018-11-27 Zawarcie umowy z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii L, P, R, S i T
RB 60/2018 2018-11-23 Otrzymanie wezwania do dokonania przymusowego przedterminowego wykupu obligacji serii M od obligatariusza
RB 59/2018 2018-11-22 Uporządkowane informacje dotyczące zmian w stanie posiadania akcji FAST FINANCE S.A.
RB 58/2018 2018-11-22 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FAST FINANCE S.A.
RB 57/2018 2018-11-22 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FAST FINANCE S.A.
RB 56/2018 2018-11-22 Wypowiedzenie umowy o badanie sprawozdania finansowego Emitenta i Grupy Kapitałowej FAST FINANCE S.A. za 2018 rok
RB 55/2018 2018-11-15 Otrzymanie wezwania do dokonania przymusowego przedterminowego wykupu obligacji serii M od obligatariusza
RB 54/2018 2018-11-14 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FAST FINANCE S.A.
RB 53/2018 2018-11-13 Otrzymanie żądania wykupu obligacji serii P od obligatariusza
RB 52/2018 2018-11-13 Otrzymanie wezwania do dokonania przymusowego przedterminowego wykupu obligacji serii M od obligatariusza
RB 51/2018 2018-11-07 Otrzymanie wezwania do dokonania przymusowego przedterminowego wykupu obligacji serii M od obligatariusza
RB 50/2018 2018-11-07 Otrzymanie wezwania do dokonania przymusowego przedterminowego wykupu obligacji serii M od obligatariusza
RB 49/2018 2018-11-06 Otrzymanie wezwania do dokonania przymusowego przedterminowego wykupu obligacji serii M od obligatariusza
RB 48/2018 2018-11-05 Otrzymanie wezwania do dokonania przymusowego przedterminowego wykupu obligacji serii M od obligatariusza
RB 47/2018 2018-11-05 Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku
RB 46/2018 2018-10-30 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu
RB 45/2018 2018-10-29 Otrzymanie wezwania do dokonania przymusowego przedterminowego wykupu obligacji serii M od obligatariusza
RB 44/2018 2018-10-29 Otrzymanie wezwania do dokonania przymusowego przedterminowego wykupu obligacji serii M od obligatariusza
RB 43/2018 2018-10-25 Powiadomienie Administratora Zastawu o otrzymaniu wezwania do dokonania przymusowego przedterminowego wykupu obligacji serii M od obligatariusza
RB 42/2018 2018-10-25 Otrzymanie wezwania do dokonania przymusowego przedterminowego wykupu obligacji serii M od obligatariusza
RB 41/2018 2018-10-15 Informacja o wykupie obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
RB 40/2018 2018-10-04 Zawiązanie spółki zależnej
RB 39/2018 2018-10-02 Wykreślenie wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa Emitenta w dziale 4 rejestru przedsiębiorców
RB 38/2018 2018-10-02 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FAST FINANCE S.A.
RB 37/2018 2018-10-02 Powołanie Prezesa Zarządu FAST FINANCE S.A.
RB 36/2018 2018-10-01 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu FAST FINANCE S.A.
RB 35/2018 2018-09-28 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
RB 34/2018 2018-09-28 Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 33/2018 2018-09-25 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
RB 32/2018 2018-09-24 Umieszczenie wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa Emitenta w dziale 4 rejestru przedsiębiorców
RB 31/2018 2018-09-13 Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku
RB 30/2018 2018-09-13 Powzięcie wiadomości o wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości, o udzieleniu zabezpieczenia oraz o wycofaniu wniosku i umorzeniu postępowania
RB 29/2018 2018-09-05 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej FAST FINANCE S.A.
RB 28/2018 2018-08-31 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FAST FINANCE S.A.
RB 27/2018 2018-08-31 Rezygnacja dwóch Członków Rady Nadzorczej FAST FINANCE S.A.
RB 26/2018 2018-08-29 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FAST FINANCE S.A.
RB 25/2018 2018-08-28 Otrzymanie postanowienia sądu w sprawie zmiany postanowienia o udzielenie zabezpieczenia
RB 24/2018 2018-08-28 Treść uchwał podjętych, treść uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte oraz informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 23/2018 2018-07-30 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FAST FINANCE S.A.
RB 22/2018 2018-07-27 Złożenie powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
RB 21/2018 2018-07-27 Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zadłużenia spółki z tytułu niepublicznych prywatnych obligacji i pożyczek
RB 20/2018 2018-07-17 Wysłanie wezwania do wydania należności uzyskanych z egzekucji
RB 19/2018 2018-07-16 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
RB 18/2018 2018-07-13 Otrzymanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczeniu roszczenia o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
RB 17/2018 2018-07-09 Przekazanie środków do KDPW na częściowy wykup obligacji PLFSTFC00087
RB 16/2018 2018-07-06 Informacja o złożeniu wniosku o zabezpieczenie roszczenia o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
RB 15/2018 2018-07-02 Przegląd obszarów działalności spółki w związku z rezygnacją Prezesa Zarządu
RB 14/2018 2018-07-02 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FAST FINANCE S.A.
RB 13/2018 2018-06-29 Zawarcie dwóch warunkowych umów sprzedaży akcji Emitenta
RB 12/2018 2018-06-28 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
RB 11/2018 2018-06-28 Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania Członka Zarządu FAST FINANCE S.A.
RB 10/2018 2018-06-27 Rezygnacja Prezesa Zarządu FAST FINANCE S.A.
RB 9/2018 2018-06-26 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FAST FINANCE S.A.
RB 8/2018 2018-06-26 Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji
RB 7/2018 2018-06-26 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FAST FINANCE S.A
RB 6/2018 2018-05-25 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FAST FINANCE S.A.
RB 5/2018 2018-04-16 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
RB 4/2018 2018-03-29 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
RB 3/2018 2018-02-07 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2017 i 2018 rok
RB 2/2018 2018-01-24 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku
RB 1/2018 2018-01-15 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 31/2017 2017-12-21 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
RB 30/2017 2017-11-13 Zmiany zasad rachunkowości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2017 roku
EBI 1/2017 2017-10-17 Fast Finance Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
RB 29/2017 2017-10-17 Wybór członków Komitetu Audytu
RB 28/2017 2017-10-16 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
RB 27/2017 2017-09-18 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
RB 26/2017 2017-09-14 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 25/2017 2017-08-11 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
RB 24/2017 2017-08-11 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 23/2017 2017-07-17 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
RB 22/2017 2017-06-29 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FAST FINANCE S.A.
RB 21/2017 2017-06-29 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
RB 20/2017 2017-06-29 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FAST FINANCE S.A.
RB 19/2017 2017-06-20 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
RB 18/2017 2017-06-02 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FAST FINANCE S.A.
RB 17/2017 2017-05-17 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 16/2017 2017-05-15 Zmiany zasad rachunkowości i korekty błędów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2017 roku
RB 15/2017 2017-04-26 Zmiany zasad rachunkowości i korekty błędów w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok
RB 14/2017 2017-04-18 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
RB 13/2017 2017-03-31 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2016 rok
RB 12/2017 2017-03-29 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok
RB 11/2017 2017-03-23 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
RB 10/2017 2017-02-07 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
RB 9/2017 2017-02-03 Wykup obligacji serii G i J
RB 8/2017 2017-02-02 Informacja dotycząca procedury wykupu obligacji serii M
RB 7/2017 2017-01-31 Informacja o rozpoczęciu wykupu obligacji
RB 6/2017 2017-01-31 Zbycie certyfikatów Fast Finance NSFIZ
RB 5/2017 2017-01-31 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
RB 4/2017 2017-01-17 Zakończenie negocjacji
RB 3/2017 2017-01-16 Informacja dotycząca wykupu obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
RB 2/2017 2017-01-16 Emisja obligacji serii P
RB 1/2017 2017-01-02 Informacja dotycząca obligacji serii J
2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 36/2016 2016-12-20 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
RB 35/2016 2016-12-12 Rozpoczęcie finalizacji negocjacji
RB 34/2016 2016-11-15 Informacja dotycząca obligacji serii G
RB 33/2016 2016-11-07 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 32/2016 2016-10-31 Wykup obligacji serii F
RB 31/2016 2016-10-17 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
RB 30/2016 2016-10-07 Informacja dotycząca wykupu obligacji serii F
RB 29/2016 2016-10-07 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 28/2016 2016-09-27 Informacja dotycząca wykupu oraz wypłaty odsetek od obligacji serii F
RB 27/2016 2016-09-26 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
RB 26/2016 2016-08-10 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 25/2016 2016-08-08 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku
RB 24/2016 2016-08-05 Zmiana zasad rachunkowości w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku
RB 23/2016 2016-07-19 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
RB 22/2016 2016-07-15 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
RB 21/2016 2016-07-01 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 20/2016 2016-06-30 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.
RB 19/2016 2016-06-30 Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji
RB 18/2016 2016-06-30 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fast Finance S.A.
RB 17/2016 2016-06-29 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
RB 16/2016 2016-06-17 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii M
RB 15/2016 2016-06-17 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 14/2016 2016-06-10 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii M
RB 13/2016 2016-06-03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A.
RB 12/2016 2016-04-15 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
RB 11/2016 2016-04-01 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
RB 10/2016 2016-03-11 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
RB 9/2016 2016-02-24 Rejestracja obligacji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
RB 8/2016 2016-02-24 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2015 rok
RB 7/2016 2016-01-29 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku
RB 6/2016 2016-01-29 Rejestracja spółki zależnej Emitenta
RB 5/2016 2016-01-14 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 4/2016 2016-01-14 Emisja obligacji serii M
RB 3/2016 2016-01-07 Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
RB 2/2016 2016-01-07 Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
RB 1/2016 2016-01-04 Zawiązanie spółki zależnej
EBI 1/2016 2016-01-01 Fast Finance Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2015
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 39/2015 2015-12-30 Uchwała Zarządu KDPW związana z umorzeniem obligacji Emitenta
RB 38/2015 2015-12-29 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 37/2015 2015-12-18 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 36/2015 2015-11-16 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 35/2015 2015-11-06 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 34/2015 2015-10-16 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 33/2015 2015-10-07 Rejestracja zmian w Statucie
RB 32/2015 2015-09-23 Wyjaśnienie dotyczące wypłaty odsetek od obligacji serii J
RB 31/2015 2015-09-15 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 30/2015 2015-09-14 Uchwała KDPW w sprawie umorzenia obligacji Emitenta
RB 29/2015 2015-08-31 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 28/2015 2015-08-17 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 27/2015 2015-08-05 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.
RB-W 26/2015 2015-08-05 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fast Finance S.A.
RB 25/2015 2015-08-04 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 24/2015 2015-07-24 Oświadczenie Zarządu i Rady Nadzorczej w związku ze spadkiem kursu akcji
RB 23/2015 2015-07-15 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 22/2015 2015-07-15 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
RB 21/2015 2015-07-10 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A.
RB 20/2015 2015-07-07 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 19/2015 2015-07-01 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 18/2015 2015-06-25 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.
RB 17/2015 2015-06-25 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
RB 16/2015 2015-06-25 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fast Finance S.A.
RB 15/2015 2015-06-15 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 14/2015 2015-06-02 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 13/2015 2015-05-29 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A.
RB 12/2015 2015-05-15 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 11/2015 2015-04-30 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 10/2015 2015-04-15 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 9/2015 K 2015-03-24 Korekta raportu bieżącego nr 9/2015
RB 9/2015 2015-03-24 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 8/2015 2015-03-24 Spełnienie drugiego z warunków znaczących umów
RB 7/2015 2015-03-24 Wykup obligacji serii D
RB 6/2015 2015-03-20 Spełnienie jednego z warunków znaczących umów
RB 5/2015 2015-03-20 Emisja obligacji serii J
RB 4/2015 2015-03-20 Zawarcie umowy inwestycyjnej
RB 3/2015 2015-03-20 Zawarcie umowy inwestycyjnej
RB 2/2015 2015-03-05 Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
RB 1/2015 2015-01-22 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 29/2014 2014-12-17 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2014 rok
RB 28/2014 2014-12-04 Informacja o złożeniu do KDPW aneksu do listu księgowego scalenia akcji
RB 27/2014 2014-11-28 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Fast Finance S.A.
RB 26/2014 2014-11-20 Uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcji spółki Fast Finance S.A. w związku z ich scaleniem
RB 25/2014 2014-11-17 Informacja o złożeniu wniosków w sprawie scalenia akcji spółki Fast Finance S.A.
RB 24/2014 2014-11-12 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.
RB-W 23/2014 2014-11-12 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fast Finance S.A.
RB-W 22/2014 K 2014-10-17 Korekta raportu bieżącego nr 22/2014
RB-W 22/2014 2014-10-17 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A.
RB 21/2014 2014-10-13 Rejestracja zmian w Statucie oraz adresu Emitenta – uzupełnienie informacji
RB 20/2014 2014-09-12 Rejestracja zmian w Statucie oraz adresu Emitenta
RB 19/2014 2014-08-01 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
RB 18/2014 2014-07-23 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
RB 17/2014 2014-07-15 Objęcie certyfikatów inwestycyjnych Fast Finance NSFIZ
RB 16/2014 2014-07-08 Zawarcie znaczącej umowy na zakup pakietu wierzytelności
RB 15/2014 2014-06-09 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.
RB-W 14/2014 2014-06-09 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fast Finance S.A.
RB 13/2014 2014-06-09 Zawarcie umowy z na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji Fast Finance S.A.
RB-W 12/2014 2014-05-14 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A.
RB 11/2014 2014-04-25 Informacja o wyborze oferty Emitenta na zakup pakietu wierzytelności
RB 10/2014 2014-03-28 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii G
RB 9/2014 2014-03-20 Rejestracja obligacji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
RB 8/2014 2014-03-20 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii G
RB 7/2014 2014-02-26 Warunkowa rejestracja obligacji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
RB 6/2014 2014-02-19 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii F
RB 5/2014 2014-02-14 Rejestracja obligacji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
RB 4/2014 2014-02-13 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii F
RB 3/2014 2014-01-29 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2013 rok
RB 2/2014 2014-01-29 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku
RB 1/2014 2014-01-15 Warunkowa rejestracja obligacji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
2013
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 19/2013 2013-11-19 Emisja obligacji serii G
RB 18/2013 2013-10-01 Emisja obligacji serii F
RB 17/2013 2013-08-02 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego
RB 16/2013 2013-06-19 Wykaz akcjonariuszy na ZWZ spółki
RB-W 15/2013 2013-06-19 Treść uchwał podjętych przez ZWZ spółki
RB-W 14/2013 2013-05-23 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
RB-W 13/2013 2013-05-14 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2012r.
RB 12/2013 2013-03-01 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii E
RB 11/2013 2013-02-28 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii E
RB-W 10/2013 2013-02-26 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku
RB 9/2013 2013-02-21 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii E
RB 8/2013 2013-01-31 Zawiadomienie od Członka Zarządu
RB 7/2013 2013-01-23 Wykup obligacji serii C
RB 6/2013 2013-01-22 Wybór biegłego rewidenta
RB 5/2013 2013-01-18 Objęcie certyfikatów inwestycyjnych Fast Finance NSFIZ
RB 4/2013 2013-01-18 Informacja dotycząca wykupu obligacji serii C
RB 3/2013 2013-01-14 Wyjaśnienie dotyczące wykupu obligacji serii C
RB 2/2013 2013-01-10 Emisja obligacji serii E
RB 1/2013 2013-01-08 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
2012
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 19/2012 2012-12-17 Zawarcie znaczącej umowy
RB 18/2012 2012-12-17 Zawarcie znaczącej umowy
RB 17/2012 2012-12-14 Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
RB 16/2012 2012-12-07 Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności
RB 15/2012 2012-11-19 Informacja o odstąpieniu od emisji akcji serii D
RB 14/2012 2012-07-20 Spełnienie warunku zawieszającego umowy istotnej
RB 13/2012 2012-07-18 Zawarcie znaczącej umowy
RB 12/2012 2012-07-05 Wykup obligacji serii B
RB 11/2012 2012-06-20 Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji
RB 10/2012 2012-06-20 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZ
RB 9/2012 2012-06-20 Treść podjętych uchwał na ZWZ
RB 8/2012 2012-06-19 Wybór oferty Fast Finance w przetragu
RB-W 7/2012 2012-05-24 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
RB-W 6/2012 2012-05-02 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2011 roku
RB 5/2012 2012-03-23 Emisja obligacji serii D
RB 4/2012 2012-03-12 Wykup obligacji serii A
RB 3/2012 2012-03-12 Uruchomienie kredytu obrotowego
RB 2/2012 2012-03-05 Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
RB 1/2012 2012-01-09 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
2011
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 19/2011 2011-12-14 Utworzenie funduszu inwestycyjnego
RB 18/2011 2011-10-28 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2011 roku
RB 17/2011 2011-07-28 Nabycie akcji emitenta przez członka zarządu
RB 16/2011 2011-07-26 Nabycie akcji emitenta przez członka zarządu
RB 15/2011 2011-07-25 Nabycie akcji emitenta przez członka zarządu
RB 14/2011 2011-07-21 Nabycie akcji emitenta przez członka zarządu
RB 13/2011 2011-07-01 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZ
RB 12/2011 2011-07-01 Treść podjętych uchwał na ZWZ
RB 11/2011 2011-06-29 Zawarcie umowy o wykonywanie czynności Animtora Emitenta dla akcji Fast Finance S.A.
RB-W 10/2011 2011-06-03 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
RB 9/2011 2011-05-20 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2010 r
RB 8/2011 2011-05-10 Otrzymanie zezwolenia na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi
RB 7/2011 2011-04-29 Korekta Raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2010
RB 6/2011 2011-04-29 Korekta Raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2010
RB 5/2011 2011-04-28 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
RB 4/2011 2011-01-31 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
RB 3/2011 2011-01-31 Informacja o transakcjach na akcjach osób zobowiązanych
RB 2/2011 2011-01-24 Informacja o transakcjach na akcjach osób zobowiązanych, których wartość w roku 2010 nie przekroczyła 5000 euro
RB 1/2011 KOREKTA 2011-01-12 Emisja obligacji Fast Finance S.A. - KOREKTA
RB 1/2011 2011-01-12 Emisja obligacji Fast Finance S.A.
2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 20/2010 2010-11-23 Zawarcie znaczącej umowy
RB 19/2010 2010-11-10 Oświadczenie o przekazywaniu rozszerzonych skonsolidowanych rap. kw. oraz zmiana terminów publikacji rap. kw.
RB 18/2010 2010-10-27 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na NWZA
RB 17/2010 2010-10-27 Treść podjętych uchwał na NWZA
RB 16/2010 2010-10-05 Zawarcie znaczącej umowy
RB 15/2010 2010-10-01 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z projektami uchwał
RB 14/2010 2010-08-19 Nabycie udziałów w spółce Columbus Factoring Solutions
RB 13/2010 2010-07-08 Zawarcie znaczącej umowy
RB 12/2010 2010-07-06 Emisja obligacji Fast Finance S.A.
RB 11/2010 2010-07-05 Korekta Raportu Rocznego
RB 10/2010 2010-06-01 Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
RB 9/2010 2010-06-01 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZ
RB 8/2010 2010-06-01 Treść podjętych uchwał na ZWZ
RB 7/2010 2010-05-20 Zbycie akcji przez Członka Zarządu
RB 6/2010 2010-05-05 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
RB 5/2010 2010-05-05 Korekta raportu rocznego
RB 4/2010 2010-04-28 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku
RB 3/2010 2010-04-14 Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN
RB 2/2010 2010-04-07 Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
RB 1/2010 2010-03-26 Wprowadzenie i dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW - KOREKTA
EBI 9/2010 2010-03-25 Wprowadzenie i dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW
EBI 8/2010 2010-03-25 Uchwała Zarządu Giełdy
EBI 7/2010 2010-03-16 Informacja dotycząca publikacji prospektu emisyjnego Fast Finance S.A.
EBI 6/2010 2010-03-12 Pozyskanie kapitału dłużnego
EBI 5/2010 2010-03-11 Zatwierdzenie Prospeku Emisyjnego spółki Fast Finance S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
EBI 4/2010 2010-02-19 Pozyskanie kapitału
EBI 3/2010 2010-02-02 Pozyskanie kapitału dłużnego
EBI 2/2010 2010-01-28 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku
EBI 1/2010 2010-01-16 Podpisanie umowy organizacji programu emisji obligacji
2009
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 17/2009 2009-12-10 Zawarcie Znaczącej Umowy
EBI 16/2009 2009-12-03 Złożenie Prospektu Emisyjnego Spółki Fast Finance S.A. do Komisji Nadzoru Finansowego
EBI 14/2009 2009-10-15 Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
EBI 13/2009 2009-10-14 Informacja o prognozach finansowych
EBI 12/2009 2009-10-08 Zakup pakietu wierzytelności od banku detalicznego
EBI 11/2009 2009-09-04 Zawarcie umowy kredytowej
EBI 10/2009 2009-08-13 Zakup pakietu wierzytelności od wiodącego operatora telekomunikacyjnego
EBI 8/2009 2009-05-28 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27 maja 2009 r.
EBI 7/2009 2009-05-06 Podpisanie umowy cesji wierzytelności
EBI 5/2009 2009-05-04 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 27.05.2009 r.
EBI 4/2009 2009-04-25 Podpisana umowa pożyczki
EBI 3/2009 2009-04-06 Zawarcie umowy przelewu wierzytelności
EBI 2/2009 2009-02-18 Podpisana umowa pożyczki z podmiotem gospodarczym
EBI 1/2009 2009-02-18 Zakup pakietu wierzytelności od renomowanego banku
2008
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 15/2008 2008-12-31 Zakup pakietu wierzytelności od operatora telekomunikacyjnego
EBI 14/2008 2008-12-30 Zaciągnięcie krótkoterminowej pożyczki
EBI 13/2008 2008-12-22 Podpisanie listu intencyjnego na zakup pakietu wierzytelności
EBI 12/2008 2008-11-20 Podpisanie umów o przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW
EBI 11/2008 2008-11-20 Podniesienie prognozy zysku netto za 2008 r.
EBI 10/2008 2008-10-01 Kolejny zakup wierzytelności od banku detalicznego
EBI 9/2008 2008-07-31 Zakup wierzytelności od banku detalicznego
EBI 8/2008 2008-07-07 Wygrany przetarg na zakup pakietu wierzytelności
EBI 7/2008 2008-06-27 Zakup wierzytelności od operatora telefonicznego
EBI 6/2008 2008-04-30 Debiut Fast Finance na NewConnect 6 maja
EBI 5/2008 2008-03-12 Udział w IPO Day
EBI 4/2008 2008-03-11 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
EBI 3/2008 2008-03-10 Podpisanie umowy przelewu wierzytelności z bankiem detalicznym
EBI 2/2008 2008-02-29 Zakończenie Oferty Prywatnej akcji serii C
EBI 1/2008 2008-02-19 Zakończenie procesu przekształcenia w spółkę akcyjną

Raporty spółki w okresie od 19 lutego 2008 r. do 25 marca 2010 r. były przekazywane do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami regulującymi obowiązki informacyjne emitentów, których instrumenty finansowe zostały wprowadzone do alternatywnego rynku obrotu.

Komunikaty prasowe

.