Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 46/2019 2019-10-28 Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego Fast Finance S.A. za I półrocze 2019 r.

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że przekaże dzisiaj do publicznej wiadomości skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r., który nie będzie zawierał raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A.


Obecnie kończą się poszukiwania niezależnego Audytora, którego w drodze uchwały zaakceptuje Rada Nadzorcza Spółki, co zostanie zakomunikowane oddzielnym komunikatem. Niezwłocznie po uzyskaniu raportu biegłego rewidenta z przeglądu, Spółka przekaże raport półroczny za I półrocze 2019 r. wraz z raportem z przeglądu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.