Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 28/2021 2021-11-05 Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"], informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2021 z dnia 7 października 2021r., raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 15 października 2021r., iż dokonane zostały korekty skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku Spółki, przekazanego przez Emitenta do wiadomości publicznej w dniu 30 września 2021 roku, skorygowanego następnie w dniu 15 października 2021 roku, wskazując poniżej przedmiot i charakter tych korekt.

 

Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku [dalej również: "Raport"] polega na jego uzupełnieniu o :
a] stanowisko Zarządu Spółki dotyczące odstąpienia przez biegłego rewidenta z firmy audytorskiej POL-TAX 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od sformułowania wniosku o :
- śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku,
- śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku,

b] opinię Rady Nadzorczej dotyczącą odstąpienia przez biegłego rewidenta z firmy audytorskiej POL-TAX 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od sformułowania wniosku o :
- śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku,
- śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

 

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2021 r. przekazanym przez Spółkę w dniu 30 września 2021 roku skorygowanym nastepnie w dniu 15 października 2021 r. nie uległy zmianie.

Skonsolidowany raport półroczny uzupełniony w opisany wyżej sposób Emitent opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.

 

Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. [Dz.U. z 2018 r. poz. 757], a także art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.].

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.