Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 17/2014 2014-07-15 Objęcie certyfikatów inwestycyjnych Fast Finance NSFIZ

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku, informuje, że w dniu 14 lipca 2014 Emitent otrzymał zawiadomienie od Forum TFI o objęciu przez Emitenta 25 480 000 niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych serii D o łącznej wartości 6 370 000 zł Fast Finance Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fast Finance NSFIZ") w celu realizacji postanowień umowy zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. dotyczącej zakupu pakietu wierzytelności. Cena objęcia jednego certyfikatu Fast Finance NSFIZ wyniosła 0,25 zł.

Emitent jest 100% właścicielem Fast Finance NSFIZ.

Uznanie objętych certyfikatów za aktywa o znacznej wartości jest fakt, że ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Objęcie certyfikatów nastąpiło z wykorzystaniem finansowania dłużnego, w szczególności środków pochodzących z emisji obligacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.