Raport bieżący

2013
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 9/2013 2013-02-21 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii E

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneTreść raportu

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 20 lutego 2013 roku powziął informację o podjęciu w dniu 20 lutego 2013 roku przez Zarząd BondSpot S.A. (Uchwała nr 44/13) oraz przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Uchwała nr 208/2013) uchwał w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10.850 (słownie: dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii E Emitenta o łącznej wartości nominalnej 10.850.000 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.