Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 4/2020 2020-02-04 Zawarcie porozumienia z obligatariuszem prywatnych niepublicznych obligacji serii P

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 4 lutego 2020 r. podpisane zostało z wierzycielem Spółki, obligatariuszem prywatnych niepublicznych obligacji serii P, Spółką Alternative Solution sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Wierzyciel"), porozumienie, którego celem jest poprawa, a następnie utrzymanie płynności finansowej Emitenta przez cały okres postępowania restrukturyzacyjnego oraz w toku wykonywania układu, poprzez określenie zasad rozdziału pomiędzy Spółkę i Wierzyciela środków (odzysków) uzyskanych w toku procesu windykacji prowadzonego przez Emitenta z zabezpieczeń obligacji serii P, stanowiących zbiór wierzytelności wobec osób fizycznych.
Zgodnie z zawartym porozumieniem kwoty środków uzyskanych przez Spółkę w ramach realizacji zabezpieczeń obligacji serii L będą dzielone pomiędzy Spółkę i Wierzyciela w ustalonych proporcjach.

Pozostałe warunki przedmiotowego porozumienia nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju dokumentów.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.