Raport bieżący

2013
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB-W 15/2013 2013-06-19 Treść uchwał podjętych przez ZWZ spółki

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2013 roku.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2013-06-18 FAST FINANCE Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy.pdf (112.17KB)

Komunikaty prasowe

.