Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 78/2020 2020-11-30 Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż dokonane zostały korekty skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Emitent" ,"Spółka"_, przekazanego przez Emitenta do wiadomości publicznej w dniu 30 września 2020 roku, wskazując poniżej przedmiot i charakter tych korekt.


Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku _ dalej również: "Raport"_ polega na:
1. uzupełnieniu Raportu o:
a_ przedstawienie informacji na temat regulowania zobowiązań przez Spółkę w okresie objętym Raportem, a także po zakończeniu tego okresu do czasu publikacji Raportu,
b_ przedstawienie ryzyk:
i. odnoszących się do postępowania restrukturyzacyjnego, którym objęty jest Emitent,
ii. możliwości nieodzyskania środków z tytułu zawartych umów pożyczek.
2. korekcie informacji zawartej w Raporcie:
a_ dotyczącym spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta w zakresie udziału w kapitale i głosach posiadanych przez Emitenta w spółce Incasso FF sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu _ 98% FF Inkaso sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – spółka zależna od Emitenta, 2% - Emitent_,
b_ oświadczenia Zarządu Emitenta poprzez odniesienie się do półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i półrocznego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.

 

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2020 r. przekazanym przez Spółkę w dniu 30 września 2020 roku nie uległy zmianie.

 

Skonsolidowany raport półroczny uzupełniony oraz korygowany w opisanym wyżej sposób Emitent opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.


Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. _ Dz.U. z 2018 r. poz. 757_, a także art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _ t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080_.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.