Raport bieżący

2022
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 5/2022 2022-04-23 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Zarządca Spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka"] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 31.01.2022 r., podaje nowy termin publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok:
- raport roczny za 2021 r. - 02.05.2022 r.
- skonsolidowany raport roczny za 2021 r. - 02.05.2022 r.

 

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2022 nie ulegają zmianie.

 

Powodem przesunięcia terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok jest złożoność w zakresie wdrożenia nowego standardu xbrl i występujące problemy techniczne dotyczące obsługi programu do tworzenia jednolitego elektronicznego formatu raportowania ESEF.Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.