Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 6/2020 2020-02-04 Cofnięcie pozwu wniesionego przez akcjonariusza i byłego Członka Zarządu

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr RB 34/2019 z dnia 27.08.2019 r. i nr RB 37/2019 z dnia 10.09.2019 r. dotyczącego wniesionego do sądu przez Pana Jacka Krzemińskiego powództwa przeciwko Spółce, informuje, że w dniu 4 lutego 2020r. powziął wiadomość o złożeniu przez Pana Jacka Krzemińskiego w dniu 3 lutego 2020r. pisma do Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny zawierającego oświadczenie o cofnięciu pozwu złożonego przeciwko Spółce, bez zrzeczenia się roszczenia oraz wniósł o umorzenie wszczętego postępowania. W piśmie o cofnięciu tego pozwu Pan Jacek Krzemiński nie wskazał uzasadnienia.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.