Raport bieżący

2022
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 18/2022 2022-10-17 Otrzymanie informacji o umorzeniu postępowania o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"], w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 23/2021 z dnia 1.10.2021 r. oraz raportu bieżącego Emitenta numer 6/2022 z dnia 18.05.2022 r. informuje, iż w dniu 17.10.2022 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy, z dnia 5.10.2022 r., w sprawie o sygn. akt X GC 527/21 w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na skutek dokonanego przez powoda Pana Marcina Pomirskiego cofnięcia pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia.

 

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2018 r. poz. 757].

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.