Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 55/2020 2020-07-29 Powołanie Zarządu

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 29 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała na nową dwuletnią kadencję Zarząd Spółki w osobie Pana Tomasza Mihułki – Prezesa Zarządu.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Zawód wykonuje w ramach prowadzonej kancelarii prawniczej.

 

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem spółek, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków ich organów. Do obszaru jego specjalizacji należą również procesy restrukturyzacyjne i upadłościowe, ze szczególnym naciskiem na pomoc przedsiębiorcom w zakresie tworzenia rozwiązań pozwalających kontynuować im swoje działalności. Doradca i negocjator w zakresie rozwiązywania pozasądowych konfliktów akcjonariuszy i wspólników spółek. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie negocjowania warunków umów inwestycyjnych z obszarów tworzenia start-up i przygotowywania umów z tego zakresu. Koordynator przygotowań i wdrożeń przepisów wewnętrznych w przedsiębiorstwach regulujących zasady ich funkcjonowania.


Sprawował funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych działających na rynku: finansów, nieruchomości, ochrony zdrowia. Wykładowca na licznych kursach, m.in. dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od lat związany z branżą finansową.

 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z przebiegiem pracy zawodowej poza opisanymi powyżej:
1995 – 1997 – referent w dziale podatków pośrednich w Urzędzie Skarbowym w Strzelinie
1998 – 2002 – praca w Spółkach grupy Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu na stanowiskach prawnika, Doradcy Zarządu ds. Rynku Nieruchomości, Kierownika Działu Windykacji Bezpośredniej
2002 – 2006 prokurent i Dyrektor Departamentu Prawnego Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
2007 – 2010 – Dyrektor Departamentu Prawnego w spółkach grupy Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
Od 2004 – własna działalność gospodarcza
W ramach grupy Fast Finance Pan Tomasz Mihułka zajmuje stanowiska Prezesa Zarządu w Spółkach FF Inkaso sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Incasso FF sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

 

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż Pan Tomasz Mihułka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tomasz Mihułka nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

 

Komunikaty prasowe

.