Raport bieżący

2015
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 3/2015 2015-03-20 Zawarcie umowy inwestycyjnej

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 19 marca 2015 roku zawarł z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") oraz Panem Jackiem Daroszewskim umowę inwestycyjną, której przedmiotem jest zobowiązanie Emitenta i Pana Jacka Daroszewskiego do sukcesywnego odkupu 8.613 obligacji serii J od Banku Polskiej Spółdzielczości objętych przez Bank w ramach emisji do 30.000 obligacji serii J. Warunkiem zawieszającym wejścia w życie przedmiotowej umowy jest dojście do skutku emisji obligacji serii J oraz wykup obligacji serii D do dnia 23 marca 2015 r. W przypadku wejścia w życie przedmiotowej umowy odkupu od Banku 8.613 obligacji serii J o łącznej wartości nominalnej 8.613.000 zł zostanie dokonany przez Fast Finance S.A. lub podmiot wskazany przez Emitenta do dnia 31 stycznia 2016 r. Zabezpieczeniem postanowień powyższej umowy odkupu obligacji jest poręczenie Pana Jacka Daroszewskiego. Zgodnie z warunkami emisji oraz niniejszą umową obligacje serii J zostaną odkupione według wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki wskazane w warunkach emisji obligacji skalkulowane w oparciu o dzień wykupu i liczbę obligacji będących przedmiotem wykupu.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
W przypadku spełnienia się warunków zawieszających o których mowa powyżej, Emitent opublikuje raport bieżący w przedmiotowej sprawie.
W przypadku kiedy Emitent, podmiot trzeci lub Jacek Daroszewski nie wykona zobowiązań wynikających z umowy odkupu, Emitent zapłaci na rzecz Banku karę umowną w wysokości 10.000.000 zł. Zastrzeżenie powyższej kary nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Bank odszkodowania w kwocie przewyższającej kwotę kary umownej na zasadach ogólnych.
Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.