Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 1/2014 2014-01-15 Warunkowa rejestracja obligacji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 15 stycznia 2014 roku powziął informację o Uchwale Nr 24/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 14 stycznia 2014 roku, na mocy której Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 3.870 (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) obligacji na okaziciela serii F Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/17/09/2013 Zarządu Emitenta z dnia 17 września 2013 r., oraz oznaczyć je kodem PLFSTFC00053, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

 

Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą, zarejestrowanie obligacji serii F w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

 

O rejestracji obligacji serii F w KDPW Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

 

Komunikaty prasowe

.