Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 63/2020 2020-08-12 Scalenie akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2020, że w dniu 12 sierpnia 2020 r. powziął informację o złożeniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _"KDPW"_ w dniu 12 sierpnia 2020 r. oświadczenia o dokonaniu na wniosek Emitenta scalenia jego akcji zwykłych na okaziciela w liczbie 13.750.000 _trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy_ o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł każda akcja na 687.500 _sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset _ akcji o wartości nominalnej 0,80 zł. każda akcja.
Scalenie nastąpi z dniem 25 sierpnia 2020 r.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.