Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 1/2021 2021-01-31 Korekta raportu rocznego za rok 2018

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż dokonane zostały korekty raportu rocznego za rok 2018 Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Emitent", "Spółka"_ przekazanego przez Emitenta do wiadomości publicznej w dniu 31 marca 2020 roku oraz w dniu 2 kwietnia 2020 roku wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z kwietnia 2020 r., a następnie w dniu 29 lipca 2020 r., po dokonaniu korekty raportem bieżącym nr 54/2020, a także wskazując poniżej przedmiot i charakter tych korekt.


Korekta raportu rocznego Spółki za 2018 r. polega na:


1. uzupełnieniu raportu o:
-wskazanie jakie składniki aktywów i pasywów uległy znaczącym zmianom w porównaniu z ubiegłym rokiem obrotowym, przyczyn takiego stanu rzeczy wraz z opisaniem tych pozycji Sprawozdania z całkowitych dochodów, które istotnie wpłynęły na osiągnięty wynik finansowy,
-przedstawienie ryzyka odnoszącego się do nieodzyskania środków z tytułu zawartych umów pożyczek i ryzyka związanego z zagrożeniem w wywiązywaniu się z zaciągniętych bieżących zobowiązań
-okoliczności w związku z których zaistnieniem Spółka mogła nie być w stanie regulować bieżących zobowiązań wraz ze wskazaniem jak wysokie jest to zagrożenie,
-sprecyzowanie w jakiej wysokości i na jaki cel przeznaczone zostały środki pozyskane z danej emisji papierów wartościowych,
-określenie istoty zidentyfikowanych zagrożeń związanych z wywiązywaniem się z zaciągniętych bieżących zobowiązań, a także podanie w jaki sposób Spółka zamierzała im przeciwdziałać,
-odniesienie się do kwestii wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek, które pomimo upływu terminu zapadalności nie zostały spłacone przez pożyczkobiorców, a także przedstawienie działań jakie Emitent podjął względem dłużników i ich wyniku oraz wskazanie czynności jakie Spółka zamierza w związku z nimi przeprowadzić,
-określenie w przypadku jakich zobowiązań u Emitenta wystąpiły problemy z terminową płatnością, jakie były tego przyczyny, jaka jest skala tego zjawiska a także wskazanie kwoty przeterminowanych zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w podziale na kategorie. Także poprzez wyjaśnienie w jaki sposób Zarząd Spółki ma zamiar naprawić tę sytuację,
-odniesienie się do kwestii wynagrodzeń osób wchodzących w skład organów Emitenta wraz z podaniem danych dotyczących poszczególnych osób zarządzających i nadzorujących w tym wartości wynagrodzeń i nagród w związku z zasiadaniem tych osób we władzach jednostek podporządkowanych,
-uwzględnienie informacji dotyczącej braku zobowiązań Spółki wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających i nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emeryturami,
-informacje zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5 lit. l rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757 dalej ,,Rozporządzenie"_ tj. informacja o Komitecie Audytu i członkach Komitetu Audytu,
-wskazanie danych związanych z badaniem sprawozdań finansowych Spółki przez audytora,
- ocenę Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem, dotyczącą sprawozdania z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, oraz stanem faktycznym w rozumieniu § 70 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia,
- wyjaśnienie rozbieżności w zakresie danych co do prezentowanego wynagrodzenia Zarządu Spółki pomiędzy skonsolidowanym, a jednostkowym raportem rocznym za 2018 r.
- przedstawienie ryzyka odnoszącego się do postępowania restrukturyzacyjnego, którym objęty jest Emitent.


2. korekcie informacji zawartych w raporcie:
-dotyczących podlegania Emitenta od dnia 1 stycznia 2017 r. zasadom ładu korporacyjnego określonym w zbiorze ,,Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" poprzez wskazanie istniejącego dokumentu,
-odnoszących się do wykazu akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji Spółki sporządzonego według stanu na koniec roku obrotowego w zakresie wskazywanych w nim akcjonariuszy poprzez pominięcie Jacka Daroszewskiego, którego zaangażowanie na dzień sporządzenia raportu spadło poniżej 5% ogólnej liczby głosów, a także dodania do jego treści akcjonariusza Tomasza Garlińskiego i Marcina Pomirskiego, jak również sprecyzowanie na jaki dzień wykaz ten został sporządzony,
-poprzez zmianę pkt. 8 Sprawozdania na odnoszący się do istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej,
-dotyczących spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta w zakresie udziału w kapitale i głosach posiadanych przez Emitenta w spółce Incasso FF sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu łącznie 100% udziałów w tym bezpośrednio 1 udział, czyli 2%, a pośrednio _poprzez FF Inkaso sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, spółką zależną w 100% od Emitenta_ – 49 udziałów, czyli 98%,


Pozostałe dokumenty i dane zawarte w raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 31 marca 2020 roku oraz w dniu 2 kwietnia 2020 roku wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z kwietnia 2020 r., a następnie w dniu 29 lipca 2020 r., po dokonaniu korekty raportem bieżącym nr 54/2020 nie uległy zmianie.


Raport roczny za 2018 r. uzupełniony oraz korygowany w opisany powyżej sposób Emitent opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.
Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_, a także art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080_.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.