Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 20/2017 2017-06-29 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FAST FINANCE S.A.

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 133 ze zm.)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

2017-06-29 Uchwaly podjete przez ZWZA FF SA (387.54KB)

Komunikaty prasowe

.