Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 6/2018 2018-05-25 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FAST FINANCE S.A.

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), niniejszym zwołuje na dzień 26 czerwca 2018 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odbędzie się we Wrocławiu, przy ul. Wołowskiej 20 (siedziba Emitenta).

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

2018-06-26 FF SA WZA Ogloszenie o zwolaniu ZWZ (172.88KB)
2018-06-26 FF SA WZA Projekty uchwal (115.72KB)

Komunikaty prasowe

.