Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 57/2020 2020-07-30 Zawarcie porozumienia z wierzycielem w celu umożliwienia przeprowadzenia i przegłosowania układu z wierzycielami

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, informuje, iż w dniu 30 lipca 2020 roku zostało podpisane porozumienie _"Porozumienie"_ z wierzycielem Spółki - 3M&S GPM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie _"3M&S"_, którego przedmiotem było uregulowanie istniejących rozbieżności dotyczących zadłużenia Spółki wobec 3M&S z tytułu zawartych w 2017 roku umów pożyczek _"Pożyczki"_, na podstawie których 3M&S pożyczył Spółce łącznie 4.000.000 złotych.

 

Zawarcie tego porozumienia było poprzedzone zgodą na jego zawarcie wyrażoną przez Radę Wierzycieli Spółki w uchwale nr 1 piątego posiedzenia Rady z dnia 30 lipca 2020 roku, o podjęciu której Emitent przekazał informacje w raporcie bieżącym nr 56/2020 z dnia 30 lipca 2020r.

 

Celem zawartego porozumienia jest :
a_ ustalenie wartości wzajemnych roszczeń Stron i salda należności z tytułu zawartych Pożyczek;
b_ dokonania wzajemnych rozliczeń w zakresie i w granicach uregulowanych przez właściwe przepisy Prawa Restrukturyzacyjnego, poprzez przejęcie części przedmiotów zabezpieczenia spłaty Pożyczek, dokonania przez Spółkę sprzedaży części obciążonych aktywów _stanowiących zabezpieczenie spłaty Pożyczek_ i dokonania częściowej spłaty 3M&S w ramach postępowania układowego;
c_ przeprowadzenia i wykonania układu z wierzycielami Spółki w ramach i w granicach przewidzianych przepisami Prawa Restrukturyzacyjnego.
W ramach Porozumienia Strony określiły przede wszystkim:
a_ saldo zobowiązania Spółki wobec 3M&S;
b_ warunki skorzystania z zabezpieczeń spłaty Pożyczek przez 3M&S, w tym w zwrot na rzecz Spółki niektórych przedmiotów zabezpieczenia, w szczególności części nieruchomości przewłaszczonych na zabezpieczenie na podstawie umowy przewłaszczenia nieruchomości;
c_ warunki spłaty części wierzytelności 3M&S w ramach postępowania układowego;
d_ wzajemne relacje Stron w toku prowadzonego postępowania układowego.
Zgodnie z zawartym Porozumieniem strony ustaliły w szczególności, że :
1_ na poczet uzgodnionego zadłużenia Spółki, 3M&S zatrzyma cześć nieruchomości, które zostały uprzednio przewłaszczone w ramach udzielonego zabezpieczenia spłaty Pożyczek, w zamian za uzgodnioną wartość, która pomniejsza zadłużenie Spółki,
2_ 3M&S przeniesie zwrotnie na Spółkę cześć nieruchomości uprzednio przewłaszczonych w ramach udzielonego zabezpieczenia spłaty Pożyczek,
3_ 3M&S przejmie na własność pakiet wierzytelności, jaki był uprzednio przeniesiony przez Spółkę na 3M&S w celu zabezpieczenia spłaty jednej z Pożyczek, a następnie strony zawrą umowę o zarządzanie tym pakietem przez Spółkę w zamian za wynagrodzenie wynoszące 45% wartości odzyskanych wierzytelności obejmujące również wszystkie koszty ich odzyskiwania przez Spółkę,
4_ prawo własności części nieruchomości Spółki obciążonych hipotekami umownymi na rzecz 3M&S zostanie przeniesiona na 3M&S w zamian za uzgodnioną cenę, która zostanie zaliczona na poczet zadłużenia Spółki wobec 3M&S,
5_ zostanie dokonana aktualizacji spisu wierzytelności złożonego w postępowaniu układowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt VIII GRu 1/19 uwzględniająca wierzytelności 3M&S uzgodnione w ramach Porozumienia, to jest wierzytelność układową w kwocie 730.889,42 zł. oraz wierzytelność pozaukładową w kwocie 500.000,00 zł.,
6_ na warunkach ustalonych w Porozumieniu 3M&S cofnie sprzeciw do spisu wierzytelności złożony uprzednio w postępowaniu układowym.

 

Pozostałe warunki przedmiotowego porozumienia nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju dokumentów.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

 

Komunikaty prasowe

.