Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB-W 17/2023 2023-08-16 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fast Finance S.A.

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu [dalej "Emitent" , "Spółka"] na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych ["KSH"] w zw. z art. 402[1] § 1 KSH zwołuje na dzień 12 września 2023 r. na godz.11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 283b [dalej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"].

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

 

Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopionowała sprawy, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2018 poz. 757].

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

 

01_FF.ogloszenie.ZWZA.zatwierdzenie.2022 (138.26KB)
02_FF.projekty.uchwal.ZWZA.2022 (282.60KB)
03_liczba_akcji_ZWZ (100.41KB)
04_wzor.formularz.glosowanie.pelnomocnik.NWZA.zatwierdzenie.2022 (329.90KB)
05_.wzor.pelnomocncitwa.ZWZA.2022 (215.88KB)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_2022 (329.67KB)
Sprawozdanie_RN_z_oceny_2022 (478.27KB)
Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2022 (400.66KB)
Raport_z_wynagrodzen.sig (295.73KB)

Komunikaty prasowe

.