Raport bieżący

2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 16/2016 2016-06-17 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii M

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2016 roku powziął informację o podjęciu w dniu 16 czerwca 2016 roku przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Uchwała nr 633/2016) uchwały w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 8.853 (słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) obligacji na okaziciela serii M Emitenta o łącznej wartości nominalnej 8.853.000 zł (słownie: osiem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLFSTFC00087”.


Pierwszym dniem notowania wyżej wymienionych obligacji Emitenta będzie dzień 20 czerwca 2016 roku. Obligacje serii M Emitenta będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „FFI0121”.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.