Raport bieżący

2015
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 2/2015 2015-03-05 Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), informuje, że ustanowiony został zastaw rejestrowy na aktywach o znacznej wartości, będących wierzytelnościami znajdującymi się w portfelu Emitenta:

 

1/ Zastaw rejestrowy został ustanowiony na rzecz Administratora Zastawu - Kancelarii Prawnej, zabezpieczającej interesy obligatariuszy dla emisji obligacji o wartości do 30 mln zł.

 

2/ Zastaw rejestrowy został ustanowiony postanowieniem Sądu z dnia 4 marca 2015 roku, przy czym Zarząd Emitenta otrzymał odpis z rejestru zastawów dnia 5 marca 2015 r.

 

3/ Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zbiorze wierzytelności posiadanych przez Emitenta z tytułu niespłaconych kredytów lub pożyczek nabytych od banków komercyjnych. Wartość zbioru wierzytelności oszacowano na 75.007.703,45 zł.

 

4/ Na dzień wpisu zastawu rejestrowego, szacunkowa wartość wierzytelności przyszłej, która jest zabezpieczona zastawem (emisja obligacji), to wartość maksymalna 30 mln zł. Wartość ewidencyjna zbioru wierzytelności będących przedmiotem zastawu w księgach Emitenta wynosiła na dzień 6 lutego 2015 roku 75.007.703,45 zł.

 

5/ Osoba, na rzecz której ustanowiono zastaw, nie jest powiązana z Emitentem i jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi.

 

6/ Aktywa zostały uznane za znaczące, z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

 

Dalsze informacje dotyczące przedmiotowej sprawy będą publikowane w formie raportów bieżących.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, Poz. 259 z późn. zm.)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.