Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 31/2020 2020-04-01 Korekta raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, informuje, iż dokonane zostały korekty raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok, przekazanych przez Spółkę w dniu 31 marca 2020 roku, wskazując poniżej przedmiot i charakter tych korekt.


1. Korekta raportu rocznego Spółki za 2018 rok, o której informuje niniejszy raport, polega wyłącznie na uzupełnieniu tego raportu o:
- sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok
Pozostałe dokumenty i dane zawarte w raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 31 marca 2020 roku nie uległy zmianie.
Dokument obejmujący ww. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Raport roczny za 2018 rok uzupełniony _skorygowany_ w opisanym wyżej sposób Spółka opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.

 

2. Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za 2018 rok, o której informuje niniejszy raport, polega wyłącznie na uzupełnieniu tego raportu o:
- sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok
Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 31 marca 2020 roku nie uległy zmianie.
Dokument obejmujący ww. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.


Raport roczny za 2018 rok uzupełniony _skorygowany_ w opisanym wyżej sposób Spółka opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_, a także art. 56 ust. 1 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

sprawozdanie_skonsolidowane_FAST_FINANCE_1.04.20.pdf (1111.70KB)
sprawozdanie_z_badania_FAST_FINANCE_S.A._w_restrukturyzacji.pdf (1095.34KB)

Komunikaty prasowe

.