Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 4/2023 2023-02-08 Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w dniu 8 lutego 2023 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały:
- o odwołaniu ze składu Zarządu Spółki Pana Włodzimierza Retelskiego Prezesa Zarządu Spółki; odwołanie nastąpiło bez podania przyczyny,
- o powołaniu Pana Tomasza Mihułki do składu Zarządu Społki i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki

 

Informacje o nowopowołanym członku zarządu:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Zawód wykonuje w ramach prowadzonej kancelarii prawniczej.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem spółek, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków ich organów. Do obszaru jego specjalizacji należą również procesy restrukturyzacyjne i upadłościowe, ze szczególnym naciskiem na pomoc przedsiębiorcom w zakresie tworzenia rozwiązań pozwalających kontynuować im swojej działalności. Doradca i negocjator w zakresie rozwiązywania pozasądowych konfliktów akcjonariuszy i wspólników spółek. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie negocjowania warunków umów inwestycyjnych z obszarów tworzenia start-up i przygotowywania umów z tego zakresu. Koordynator przygotowań i wdrożeń przepisów wewnętrznych w przedsiębiorstwach regulujących zasady ich funkcjonowania.
Sprawował funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych działających m.in. na rynku: finansów, nieruchomości, ochrony zdrowia. Wykładowca na licznych kursach, m.in. dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od lat związany z branżą finansową.
W latach 1998 - 2002 związany z spółkami Europejskiego Funduszu Leasingowego z siedzibą we Wrocławiu. W latach 2003 - 2021 członek Rad Nadzorczych spółek ubezpieczeniowych, finansowych i działających na rynku nieruchomości. W latach 2003 - 2010 organizował Departamenty Prawne i zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Prawnego w podmiotach działających na rynku finansowym, w tym w bankach, gdzie odpowiedzialny był za prawny obszar funkcjonowania tych instytucji finansowych.
Od 27.09.2018 r. do 7.10.2020 r. pełnił funkcje w organach Emitenta; kolejno: członka Rady Nadzorczej Emitenta, od dnia 22.05.2019 r. delegowanego członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, od dnia 20.07.2019 r. Prezesa Zarządu Spółki.

 

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż Pan Tomasz Mihułka jest Prezesem Zarządu Spółki zależnej od Emitenta FF Inkaso sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, a ponadto nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tomasz Mihułka nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5, § 9 § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2018 poz. 757]

 

  

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.