Raport bieżący

2015
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 5/2015 2015-03-20 Emisja obligacji serii J

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. ("Emitent") niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20 marzec 2015 roku podjął uchwałę o przydziale 24 848 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem) sztuk obligacji serii J, zwykłych, kuponowych, zabezpieczonych, na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 24.848.000 zł (dwadzieścia cztery miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych). Obligacje serii J zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach (emisja niepubliczna).

Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:
- cel emisji: refinansowanie zobowiązań pieniężnych wynikających z emisji obligacji serii D oraz na prowadzenie działalności operacyjnej związanej z nabywaniem na własność lub za pośrednictwem Fast Finance NS FIZ portfeli wierzytelności pieniężnych, ich obsługą i zarządzaniem;
- wielkość emisji: 24.848.000 zł
- wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji : 1.000 zł
- warunki wykupu: wykup obligacji nastąpi w dniu 31 grudnia 2016 roku.
- warunki oprocentowania: oprocentowanie zmienne, w wysokości WIBOR 6M + 7,50 p.p. w skali roku, półroczne okresy odsetkowe;
- zabezpieczenie: (i) zastaw rejestrowy do kwoty 75 mln zł (najwyższa suma zabezpieczenia), zastaw rejestrowy na zbiorze wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów, nabytych przez Emitenta na mocy umów sprzedaży wierzytelności od EuroBank S.A., zastaw rejestrowy został wpisany dnia 04 marca 2015 r. w rejestrze zastawów prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu; (ii) poddanie się egzekucji przez Emitenta w trybie art. 777 kodeksu postepowania cywilnego do kwoty 45 mln zł;
- wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia: 62,6 mln zł (zobowiązania finansowe z wyłączeniem rezerw);
- perspektywa kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu: 52 mln zł (łącznie ze zobowiązaniami z Obligacji z wyłączeniem rezerw);
- dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji: wszelkie istotne kwestie dotyczące sytuacji Emitenta będą przekazywane w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji: Emitent posiada pełną zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii J,
- wycena przedmiotu zastawu została dokonana przez uprawnionego biegłego p. Bożenę Pustelnik nr uprawnień 3298 zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy o Obligacjach, przedmiot zabezpieczenia oszacowany został na kwotę 75.007.703,45 PLN na dzień 28 styczeń 2015r.
Obligacje wyemitowane w ramach niniejszej emisji nie są obligacjami zamiennymi na akcje, ani nie zostały wyemitowane z prawem pierwszeństwa.

 

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.