Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 34/2021 2021-12-20 Przyjęcie układu przez Zgromadzenie Wierzycieli Fast Finance S.A. w restrukturyzacji

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w dniu 20 grudnia 2021 r. zakończyło się Zgromadzenie Wierzycieli Spółki wyznaczone w celu głosowania nad układem. Podczas Zgromadzenia Wierzycieli głosy ważne oddało 133 wierzycieli z sumą wierzytelności uprawniających do głosowania wynoszącą 14.544.552,25 zł.


Za układem głosowało 121 wierzycieli z łączną kwotą 12.342.077,74 zł stanowiącą 84,86 % sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom.


Po przeprowadzeniu głosowania Sędzia - Komisarz postanowił w trybie art. 120 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego [stosowanego w redakcji sprzed 1 grudnia 2021 r.] w zw. z art. 119 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego stwierdzić, że na Zgromadzeniu Wierzycieli przyjęty został układ obejmujący następujące propozycje restrukturyzacji zobowiązań Emitenta [w grupach wierzycieli]:

 

"1_ Podział wierzycieli na grupy.

a_ Wszystkie wierzytelności objęte układem będą podlegały restrukturyzacji.

b_ Nastąpi połączenie wierzytelności głównych z wierzytelnościami ubocznymi powstałymi do dnia otwarcia postępowania układowego, w tym także z odsetkami naliczonymi do tego czasu, tak jak zostały one ujęte lub winny być ujęte w spisie wierzytelności, ustalonym w tym postępowaniu, a wszelkie należne od nich późniejsze odsetki lub koszty ulegają umorzeniu.

c_ Przewiduje się podział wierzycieli na grupy, obejmujące poszczególne kategorie interesów _"Grupa"_;

i_ Grupa 1 - _"Grupa pierwsza"_ obejmuje wierzycieli, o których mowa w art. 160 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego.
ii_ Grupa 2 - _"Grupa druga"_ obejmuje wierzycieli publicznoprawnych innych niż ujęci w Grupie 1, według stanu spisu wierzytelności.
iii_ Grupa 3 - _"Grupa trzecia"_ obejmuje wszystkich pozostałych wierzycieli, którzy nie należą do Grupy pierwszej i Grupy drugiej.
iv_ Grupa 4 - _"Grupa czwarta"_ obejmuje osoby, którym przysługują wierzytelności z tytułu poręczeń, w tym poręczeń wekslowych i innych nieekwiwalentnych dla niej świadczeń Spółki na rzecz osób trzecich _świadczeń nieodpłatnych_, w zakresie podlegającym objęciu ich skutkami układu zgodnie z art. 166 Prawa restrukturyzacyjnego.

d_ Wierzyciel posiadający wiele wierzytelności z różnych tytułów zostanie zaliczony do tej Grupy, w której ma największą ustaloną w spisie wierzytelność, gdyż z uwagi na konieczność określenia większości także w porządku osobowym, ma on prawo oddać tylko jeden głos w przedmiocie układu.

e_ W przypadku, gdy po zawarciu układu ujawnione zostaną wierzytelności z mocy prawa objęte układem, podlegać będą zaliczeniu do odpowiedniej Grupy. Wierzytelności te będą podlegać zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi, przy czym:

i_ w przypadku ujawnionych wierzytelności niespornych - termin płatności pierwszej raty liczony będzie od ujawnienia wierzytelności w księgach Spółki,
ii_ w przypadku ujawnionych wierzytelności spornych, gdy spór co do nich zostanie zniesiony - termin płatności pierwszej raty liczony będzie od dnia ostateczności orzeczenia czy każdego innego aktu prawnego,
iii_ w przypadku gdy ujawnione wierzytelności będą kwalifikowały się do Grup przewidujących ich konwersję na akcje Dłużnika - Spółka w terminie do 6 miesięcy od otrzymania wiążącego Dłużnika aktu prawnego _który należy rozumieć również jako działanie uprawnionego na podstawie przepisów prawnych podmiotu w celu wywołania skutków prawnych_, podejmie czynności w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na rzecz dokonania konwersji na warunkach tego układu.

f_ Wierzytelności sporne wierzycieli, którzy zostaną dopuszczeni do udziału w zgromadzeniu wierzycieli na podstawie art. 107 ust. 3 ustawy - Prawo Restrukturyzacyjne, traktowane będą jako ujawnione wierzytelności sporne wskazane w pkt e_ powyżej.

 

2_ Restrukturyzacja zobowiązań w poszczególnych Grupach:

a_ Spłata wierzytelności zaliczonych do Grupy pierwszej nastąpi w 20 _dwudziestu_ równych ratach kwartalnych, płatnych do 20 dnia ostatniego miesiąca kalendarzowego w kolejnym kwartale kalendarzowym, przy czym płatność pierwszej raty odracza się do trzeciego kwartału kalendarzowego przypadającego po kwartale kalendarzowym, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu, przy czym, z uwagi na szczególne regulacje prawne, dotyczące tej grupy, przed terminem pierwszej płatności dopuszczalne jest zawarcie z objętym nią Wierzycielem układu bilateralnego co do zasad spłaty na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. na ogólnych zasadach.

b_ Spłata wierzytelności zaliczonych do Grupy drugiej nastąpi według ich stanu na dzień otwarcia postępowania układowego, po umorzeniu wszelkich dalszych należności odsetkowych oraz kosztów, i nastąpi:

i_ jednorazowo w wysokości do 2.000 zł, ale nie więcej niż wielkość wierzytelności objętej układem według stanu na dzień otwarcia postępowania układowego, płatne do 20 dnia ostatniego miesiąca kalendarzowego w kwartale kalendarzowym, przy czym płatność odracza się do drugiego kwartału kalendarzowego przypadającego po kwartale kalendarzowym, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
ii_ a w pozostałej części w 20 _dwudziestu_ równych kwartalnych ratach płatnych do 20 dnia ostatniego miesiąca kalendarzowego w kwartale kalendarzowym, przy czym płatność pierwszej raty odracza się do trzeciego kwartału kalendarzowego przypadającego po kwartale kalendarzowym, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

c_ Spłata wierzytelności zaliczonych do Grupy trzeciej nastąpi według ich stanu na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, po umorzeniu wszelkich dalszych należności odsetkowych oraz kosztów, i nastąpi:

i_ jednorazowo w wysokości do 2.000 zł, ale nie więcej niż wielkość wierzytelności objętej układem według stanu na dzień otwarcia postępowania układowego, płatne do 20 dnia ostatniego miesiąca kalendarzowego w kwartale kalendarzowym, przy czym płatność odracza się do drugiego kwartału kalendarzowego przypadającego po kwartale kalendarzowym, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
ii_ Pozostała część wierzytelności zostanie skonwertowana na akcje Dłużnika w następujący sposób:

_1_ Konwersja obejmie nową serię akcji D.
_2_ Ustala się cenę emisyjną w wysokości 1,00 złotych _jeden złoty_, przy aktualnej cenie nominalnej wynoszącej 0,80 zł _osiemdziesiąt groszy_, przy czym objęcie akcji nastąpi dla każdej pełnej złotówki konwertowanej wierzytelności, a nadwyżki groszowe ponad tę kwotę ulegają umorzeniu.
_3_ Kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 27.305.840,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 34.132.300 sztuk akcji po cenie emisyjnej 1,00 zł. Kwota stanowiąca iloczyn ceny nominalnej akcji wynoszącej 0,80 zł _osiemdziesiąt groszy_ i liczby wyemitowanych akcji zostanie przekazana na pokrycie kapitału zakładowego, a kwota stanowiąca nadwyżkę ceny emisyjnej nad nominalną zostanie przekazana na kapitał zapasowy _agio_. Ponieważ obejmowanie akcji odbędzie się na rzecz poszczególnych wierzycieli z osobna, a ich wierzytelności mogą mieć końcówki groszowe, które podlegają umorzeniu, gdy kapitał musi zostać opłacony w całości - dopłaty uzupełniającej dokona prezes zarządu spółki, który obejmie akcje wydane na rzecz tej różnicy.
_4_ Objęcie nowych akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa i prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
_5_ Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następnego po roku, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
_6_ Nowe akcje będą akcjami na okaziciela.

d_ Wierzytelności przysługujące wierzycielom Grupy czwartej, z chwilą ostateczności ich stwierdzenia, podlegają umorzeniu w zakresie 99%, a w pozostałej części zostaną zapłacone:

i_ jednorazowo w wysokości do 2.000 zł, ale nie więcej niż wielkość wierzytelności objętej układem według stanu na dzień otwarcia postępowania układowego, płatne do 20 dnia ostatniego miesiąca kalendarzowego w kwartale kalendarzowym, przy czym płatność odracza się do drugiego kwartału kalendarzowego przypadającego po kwartale kalendarzowym, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu, ale nie wcześniej niż nastąpi stwierdzenie wierzytelności tej Grupy.
ii_ Pozostała część wierzytelności zostanie skonwertowana na akcje Dłużnika w następujący sposób:

_1_ Konwersja, która wówczas nastąpi, obejmie nową serię akcji E.
_2_ Ustala się cenę emisyjną w wysokości 1,00 złotych _jeden złoty_, przy aktualnej cenie nominalnej wynoszącej 0,80 zł _osiemdziesiąt groszy_, przy czym objęcie akcji nastąpi dla każdej pełnej złotówki konwertowanej wierzytelności, a nadwyżki groszowe ponad tę kwotę ulegają umorzeniu.
_3_ Kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę równą 80% sumy podlegającej konwersji wierzytelności prawomocnie stwierdzonej, poprzez emisję akcji po cenie emisyjnej 1,00 zł w liczbie odpowiadającej tej sumie w pełnych złotych. Kwota odpowiadająca 80% wskazanej wyżej sumy zostanie przekazana na pokrycie kapitału zakładowego, a kwota stanowiąca nadwyżkę ceny emisyjnej nad nominalną w wysokości odpowiadającej 20% tej sumy zostanie przekazana na kapitał zapasowy _agio_. Ponieważ obejmowanie akcji odbędzie się na rzecz poszczególnych wierzycieli z osobna, a ich wierzytelności mogą mieć końcówki groszowe, które podlegają umorzeniu, gdy kapitał musi zostać opłacony w całości - dopłaty uzupełniającej, jeśli okaże się konieczna, dokona prezes zarządu spółki, który obejmie akcje wydane na rzecz tej różnicy.
_4_ Objęcie nowych akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa i prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
_5_ Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następnego po roku, w którym nastąpi ostateczne stwierdzenie istnienia wierzytelności.
_6_ Nowe akcje będą akcjami na okaziciela.

 

3_ Zabezpieczenie wykonania układu.

a_ Obligatariusze zabezpieczeni serii L, P, R, S zobowiązują się do podpisania umów z Dłużnikiem na pozostawienie do 60% wpływów z odzysków z portfeli zabezpieczających emisję obligacji.

b_ Ustanawia się nadzorcę wykonania układu w osobie dotychczasowego Zarządcy w postępowaniu układowym w osobie Lesława Hnata nr licencji 1070 _"Nadzorca"_.

c_ Ustanawia się wynagrodzenie Nadzorcy w wysokości 3.000 zł kwartalnie płatne w terminie do 15-go dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału kalendarzowego. Wynagrodzenie za pierwszy i ostatni kwartał kalendarzowy pełnienia funkcji ulegnie odpowiednio proporcjonalnemu do okresu pełnienia tej funkcji zmniejszeniu.

d_ Kwota wynagrodzenia zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT i zostanie wypłacona na podstawie faktury VAT wystawionej przez Nadzorcę Spółce.

 

4_ Realizacja układu.

a_ Dłużnik zobowiązuje się, w terminie do dnia 10-go pierwszego miesiąca po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego przekazywać Nadzorcy dowody realizacji postanowień układowych bez dodatkowego wezwania w sposób ustalony z Nadzorcą _pisemnie, listownie, elektronicznie itp._ lub każdorazowo na jego wezwanie.

b_ Dłużnik zobowiązuje się do pokrywania kosztów związanych z wykonaniem czynności Nadzorcy, a w szczególności kosztów opłat pocztowych, kosztów obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oszacowań i innych związanych z pełnieniem funkcji w niniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

c_ Dłużnik zobowiązuje się do przekazywania Nadzorcy informacji o bieżącej sytuacji finansowej spółki i / lub umożliwienia mu udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki i pokrywania kosztów z tym związanych."

 

Jednocześnie Zarządca informuje, że rozprawa w przedmiocie rozpoznania i zatwierdzenia układu odbędzie się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych we Wrocławiu w dniu 19 stycznia 2022 r.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.