Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 28/2014 2014-12-04 Informacja o złożeniu do KDPW aneksu do listu księgowego scalenia akcji

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku, informuje, że w dniu 4 grudnia 2014 roku Emitent złożył aneks do listu księgowego scalenia akcji, w którym wskazał łączną liczbę niedoborów scaleniowych, które zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Prezesa Zarządu Fast Finance S.A. - Pana Jacka Daroszewskiego.
W związku z powyższym, zgodnie z przyjętym harmonogramem scalenia akcji Fast Finance S.A, w dniu 8 grudnia 2014 roku przeprowadzona zostanie operacja wymiany akcji, a w dniu 9 grudnia 2014 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.