Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 7/2010 2010-05-20 Zbycie akcji przez Członka Zarządu

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

 

Treść raportu:

Zarząd Fast Finance S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 20 maja 2010r. od Członka Zarządu Fast Finance S.A., sporządzonego we Wrocławiu, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Fast Finance S.A przez Członka Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że Członek Zarządu w dniu 18 maja 2010 roku dokonał sprzedaży 3.044.863 sztuk akcji (akcje serii C) Fast Finance S.A. za cenę 530.000 EURO (2.120.000 PLN)Transakcji dokonano poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilno-prawnej.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.