Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 12/2019 2019-04-05 Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w Skonsolidowanym raporcie Emitenta za III kwartał 2018 roku, w punkcie 3 "Podstawa sporządzenia" na stronie 15 i stronie 49 "Informacja dodatkowa" raportu została omyłkowo zamieszczona następująca informacja: "Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.", natomiast w punkcie 21 "Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono śródroczne skrócone skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy." na stronie 33 została omyłkowo zamieszczona następująca informacja: "W ocenie Zarządu Spółki istniejące zobowiązania wykazane w raportach bieżących i okresowych oraz bieżąca sytuacja Emitenta nie powinny być traktowane jako sytuacja, która stanowi zagrożenie dla dalszej egzystencji Emitenta. W ocenie Spółki, ma ona bowiem wystarczające i rzeczywiste składniki majątku, które stanowią źródło zaspakajania w/w zobowiązań."


Pozostałe dane i informacje przedstawione w Skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2018 roku pozostają bez zmian. W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości dokument zawierający listę zmian dokonanych w przedmiotowym raporcie (Załącznik nr 1) oraz skorygowaną wersję Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku (Załącznik nr 2).

 

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757 ze zm.)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

 

 

FF_Skonsolidowany_raport_kwartalny_3Q2018_Lista_Zmian_korekta_2019-04-05.pdf (261.14KB)
FF_Skonsolidowany_raport_kwartalny_3Q2018_korekta_2019-04-05.pdf (1119.48KB)

Komunikaty prasowe

.