Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 11/2014 2014-04-25 Informacja o wyborze oferty Emitenta na zakup pakietu wierzytelności

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2014 roku powziął informację o wyborze jako najkorzystniejszej oferty na zakup pakietu wierzytelności od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. złożonej przez zarządzany przez Emitenta Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Fast Finance.

 

Łączna wartość nominalna licytowanego pakietu wierzytelności, w skład którego wchodzą wierzytelności wynosi 63 143 062,07 zł. Oferowana przez Emitenta w formie licytacji ustnej kwota za powyższy pakiet wierzytelności wyniosła 6 314 306,21 zł.
Zarząd Fast Finance S.A. informuje, że oferowana cena nabycia opisywanego pakietu wierzytelności przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
O zawarciu umowy na zakup wyżej wymienionego pakietu wierzytelności Zarząd Emitenta poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego, który przekaże do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podpisaniu.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.