Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 1/2020 2020-01-15 Publikacja jednostkowego sprawozdania finansowego Fast Finance S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Fast Finance S.A.

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 54/2019 z dnia 27.11.2019 r. skorygowanego w dniu 28.11.2019 r., że w związku z przedłużającym się badaniem przez biegłego rewidenta jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2018 rok, podaje nowe terminy:
- zakończenia badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta i publikacji jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta - nie później niż do 28.02.2020 r.;
- odbycia Walnego Zgromadzenia, które w porządku obrad będzie miało zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 - nie później niż do 31.03.2020 r.
Przesunięcie terminu wykonania badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok jest spowodowane koniecznością wykonania korekt sprawozdania uwzględniających sugestie biegłego rewidenta powstałe w toku dotychczasowego badania.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.