Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 2/2020 2020-01-30 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757, dalej "Rozporządzenie"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:


1. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 r., zawierające zbadane przez firmę audytorską sprawozdania finansowe, wraz ze sprawozdaniami tej firmy z badań – 28 lutego 2020 roku,
2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku zawierający półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe poddane przeglądowi _lub badaniu_ przez firmę audytorską, wraz ze sporządzonym przez firmę audytorską raportem z przeglądu _lub sprawozdaniem z badania_ – 20 marca 2020 r.
3. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – 30 kwietnia 2020 roku,
4. Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku – 1 czerwca 2020 roku,
5. Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku – 30 września 2020 roku,
6. Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku – 30 listopada 2020 roku.

 

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową o Emitencie, natomiast skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania, a także informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportów kwartalnych odpowiednio: za IV kwartał 2019 r. i za II kwartał 2020 r.

 

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.