Raport bieżący

2022
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 22/2022 2022-12-23 Ustalenia poczynione z firmą audytorską

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent"] w nawiązaniu do raportu bieżacego numer 19/2022 z dnia 15.12.2022 r. w związku z podjętymi działaniami w zakresie wyjaśnienia zaistniałej sytuacji z firmą audytorską Pol-Tax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że:
- w zakresie umowy z Emitentem nr 3/B/2021 Strony umowy wyjaśniły sobie kwestię płatności zobowiązań wynikających z tej umowy, stan ich rozliczeń na dzień 23.12.2022 r. zamyka się saldem "0" , uznały zgodnie wypowiedzenie w/w umowy, niezależnie od jej skuteczności, za nie złożone, a umowę nr 3/B/2021 za nie wypowiedzianą i obowiązującą,
- w zakresie umowy nr 4/B/2021 z jednostką zależną od Emitenta - spółką FF Inkaso sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ["FF Inkaso"] Strony w dniu 23.12.2022 r. zawarły porozumienie o rozwiązaniu umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z dniem 23.12.2022 r. wskazując, że realizacja w/w umowy stała się dla FF Inkaso bezprzedmiotowa, gdyż FF Inkaso nie jest podmiotem zobowiązanym do przeprowadzenia badania, wobec braku spełnienia ustawowych przesłanek do badania sprawozdania finansowego, wynikająych z ustawy o rachunkowości.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.