Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 7/2021 2021-04-07 Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że przekazał w dniu 7.04.2021 roku na rachunek bankowy Administratora Zastawu obligacji serii M _"Administrator Zastawu"_ kolejną transzę środków finansowych z tytułu wpływów z umowy serwisowej wierzytelności, stanowiących zabezpieczenie obligacji serii M, w kwocie 130.000 zł. _słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych_.


Zgodnie z założeniami z powyższej kwoty Administrator Zastawu dokona przelewu środków pieniężnych na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na poczet zmniejszenia wartości nominalnej obligacji serii M, o czym Spółka poinformuje odrębnym komunikatem, po otrzymaniu stosownej informacji od Administratora Zastawu. Emitent przekazał dotychczas na rachunek Administratora Zastawu kwotę w łącznej wysokości 946 701,40 zł. _słownie: dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset jeden złotych i 40/100_.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.