Raport bieżący

2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 24/2016 2016-08-05 Zmiana zasad rachunkowości w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) , informuje, że dniu 5 sierpnia 2016 roku, zgodnie ze wskazaniem biegłego rewidenta dokonującego przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze 2016 roku wprowadzono zmianę zasad rachunkowości, która wpływa na wielkość danych finansowych za okresy porównywalne.


Zmiany dokonano w zakresie sposobu prezentacji przychodów przyszłych okresów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Dotychczas równowartość zakupionych i zweryfikowanych należności od dłużników (w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe) znajdowała odzwierciedlenie w pasywach w pozycji „Przychody przyszłych okresów”, natomiast koszt zakupu rozliczany w czasie wykazywany był w pozycji „Pozostałe aktywa”.

Obecnie wielkości prezentowane w pozycji „Przychody przyszłych okresów” pomniejszone zostały o koszt zakupu rozliczany w czasie.
Zmiana sposobu prezentacji spowodowała zmniejszenie sumy bilansowej. W prezentowanym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przekształcono dane finansowe za okresy porównywalne, tj. na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz 30 czerwca 2015 r., przy czym, jak zaznaczono, porównywalność danych za te okresy zachowana została wyłącznie w odniesieniu do danych jednostkowych FAST FINANCE S.A.
W załączonej do niniejszego raportu tabeli przedstawiono wpływ zmian na wysokość sumy bilansowej.
Ostateczne wartości danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy Kapitałowej FAST FINANCE S.A. za I półrocze 2016 roku.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Wpływ zmian na wysokość sumy bilansowej (170.32KB)

Komunikaty prasowe

.