Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 46/2018 2018-10-30 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2018 z dnia 25 października 2018 Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 października 2018 roku wpłynęło do siedziby Emitenta pismo od Administratora Zastawu dla obligacji serii M Spółki, w sprawie zamiaru podjęcia działań przewidzianych postanowieniami Umowy o Ustanowienie Administratora Zastawu z dnia 14.12.2015 r. w celu zaspokojenia wierzytelności obligatariuszy z przedmiotu zastawu.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, że dokona analizy i ustosunkuje się do treści powyższego pisma bez zbędnej zwłoki oraz udzieli Administratorowi Zastawu stosownych informacji w przedmiotowym zakresie.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.