Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 13/2023 2023-06-30 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022

Zarząd Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] informuje, że dokonane zostały korekty skonsolidowanego rocznego za rok 2022 Spółki przekazanego przez Emitenta do wiadomości publicznej w dniu 2 maja 2023 r. wskazując poniżej przedmiot i charakter tych korekt:

 

W zakresie finansowym wprowadzono korekty finansowe zalecone przez audytora, a dotyczące jednostki dominującej. Korekty te wpłynęły na zwiększenie skonsolidowanego zysku netto o kwotę 56.126,46 zł. [tj. 0,2% wyniku ogólnego]

 

W zakresie opisowym wprowadzono zgodnie z zaleceniem audytora rozszerzone opisy związane z bieżącą prowadzoną działalnością jednostki dominującej oraz rozszerzoną notę w zakresie kontynuacji działalności gospodarczej jednostki dominującej.

 

Jednocześnie Emitent informuje, że publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022 r. zawiera opinię firmy audytorskiej.

Powyżej skorygowany skonsolidowany raport roczny w kształcie jak opisany powyżej opublikowany zostanie niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że z uwagi na czas otrzymania raportów audytora dzisiaj, tj. 30.06.2023 r. w godzinach wieczornych Zarząd oraz Rada Nadzorcza, jako organy Spółki zobligowane do wyrażenia stanowisk odnośnie stanowisk firmy audytorskiej, nie są w stanie z przyczyn obiektywnych przekazać tych stanowisk w ramach tego raportu bieżącego i korekty raportu rocznego za 2022 r.


Stanowiska organów Spółki zawierające odniesienie się do stanowisk zawartych w raportach firmy audytorskiej zostaną przekazane w drodze raportu bieżącego i okresowego niezwłocznie po ich wyrażeniu. Zarówno Zarząd i Rada Nadzorcza pracują już nad tymi stanowiskami.

 

Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. [Dz.U. z 2018 r. poz. 757].

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.