Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 10/2021 2021-06-03 Korekta raportu rocznego za rok 2020

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż dokonana została korekta raportu rocznego za rok 2020 Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Emitent", "Spółka"_ przekazanego przez Emitenta do wiadomości publicznej w dniu 31 maja 2021 r. wskazując poniżej przedmiot i charakter tych korekt.

 

Korekta jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2020 r. polega na:
korekcie informacji zawartych w raporcie:
Do raportu rocznego opublikowanego w dniu 31 maja 2021 r. załączony został plik "FF_02_raport_roczny_2020.pdf" obejmujący raport roczny za 2020 r. zawierający jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 z wstępnymi danymi finansowymi. Dla przejrzystości korekty Emitent publikuje całą treść dokumentu "Raport roczny za 2020 r. zawierający jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020 – 31.12.2020" załączając do korekty plik "FF_02_raport_2020.pdf" z ostatecznymi danymi finansowymi.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w raporcie rocznym za 2020 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 31 maja 2021 r. nie uległy zmianie.
Raport roczny za 2020 r. skorygowany w opisany powyżej sposób Emitent opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.

 

Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_, a także art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm._.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

 

Komunikaty prasowe

.