Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 24/2018 2018-08-28 Treść uchwał podjętych, treść uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte oraz informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym przekazuje w formie protokołu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2018 roku (Uchwały nr 1 i 2) oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie , a nie zostały podjęte (Uchwały nr 3-10). Ponadto, Zarząd Emitenta przekazuje poniżej informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
- jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do Uchwały nr 1 w przedmiocie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia,
- jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do Uchwały nr 2 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad,
- dwóch akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw do Uchwały nr 10 w przedmiocie zatwierdzenia harmonogramu spłaty zadłużenia przez dłużników Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

 


Andrzej Kiełczewski - Wykonujący czynności członka zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

2018-08-27 FF SA WZA Protokol.pdf (341.10KB)

Komunikaty prasowe

.