Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 18/2020 2020-03-02 Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ niniejszym przekazuje w formie protokołu treść uchwal podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 2 marca 2020 roku.

 

Podstawa prawna : § 19 ust. 1 pkt. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018r. poz. 757_.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

 

nwza_fast_finance_podjete_uchwaly_02.03.20.pdf (367.00KB)

Komunikaty prasowe

.