Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 15/2017 2017-04-26 Zmiany zasad rachunkowości i korekty błędów w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), informuje, że w dniu 26 kwietnia 2017 roku, zgodnie ze wskazaniem biegłego rewidenta, dokonano zmian zasad rachunkowości w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, które mają istotny wpływ na wielkość danych finansowych prezentowanych za porównywalne okresy.

 

Zmiany dokonano w zakresie sposobu prezentacji przychodów przyszłych okresów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Dotychczas równowartość zakupionych i zweryfikowanych należności od dłużników (w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe) znajdowała odzwierciedlenie w pasywach w pozycji "Przychody przyszłych okresów", natomiast koszt zakupu rozliczany w czasie wykazywany był w pozycji "Pozostałe aktywa".

 

Obecnie wielkości prezentowane w pozycji "Przychody przyszłych okresów" pomniejszone zostały o koszt zakupu rozliczany w czasie.

 

Zmiana sposobu prezentacji spowodowała zmniejszenie sumy bilansowej. W prezentowanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przekształcono także dane finansowe za okresy porównywalne, tj. na dzień 1 stycznia 2015 r. oraz 31 grudnia 2015 r., przy czym, jak zaznaczono, porównywalność danych za te okresy zachowana została wyłącznie w odniesieniu do danych jednostkowych Fast Finance S.A.

 

W załączonej do niniejszego raportu tabeli przedstawiono wpływ zmian na wysokość sumy bilansowej.

 

Zmian dokonano także w zakresie prezentacji:

Pozostałych przychodów operacyjnych - dotychczas przychody uzyskiwane z tytułu najmu oraz zarządzania Funduszem Inwestycyjnym wykazywane były w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne" w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów, w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przychody z w/w tytułów wykazane zostały wraz z przychodami z działalności podstawowej.

 

Zysku (straty) ze sprzedaży wierzytelności - dotychczas w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów wykazywano wynik na sprzedaży (zysk lub stratę), w rocznym sprawozdaniu skonsolidowanym dokonano zmiany w tym zakresie - wykazano oddzielnie przychody ze sprzedaży wierzytelności oraz koszty dotyczące sprzedaży.

 

W wyniku poniesienia kosztów operacyjnych przewyższających kwotę utworzonej w 2015 r. rezerwy spółka dokonała rozliczenia nadwyżki wynikiem z lat ubiegłych. Korektę wykazano w Pasywach w kwocie (-244.740,94 zł).

 

Ostateczne wartości danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2016 rok.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

27087424_RB_2017-15_Wplyw_zmian_na_wysokosc_sumy_bilansowej (170.37KB)

Komunikaty prasowe

.