Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 21/2023 2023-09-20 Zbycie udziałów w spółce zależnej

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"], informuje, że w dniu 20 września 2023 roku Spółka sprzedała wszystkie posiadane przez siebie udziały, to jest 50 [pięćdziesiąt] udziałów o łącznej wartości nominalnej 5000 zł. (pięć tysięcy złotych ) w spółce zależnej FF Inkaso spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598451 ["FF Inkaso"], za cenę 600 000 zł. (sześćset tysięcy złotych).


Strony w ramach umowy sprzedaży ustaliły dodatkowo:
- Kupujący udziały zamierza spowodować, by FF Inkaso, po dokonaniu w niej odpowiednich inwestycji, nabywała pakiety wierzytelności, które na podstawie umów przekazywać będzie do obsługi Emitentowi,
- Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży udziałów w terminie do 9 miesięcy od dnia jej zawarcia, w sytuacji podjęcia decyzji przez Kupującego, że zakup przez niego udziałów i planowana przez niego działalność FF Inkaso nie spełni zakładanych przez niego celów biznesowych,
- Spółka co do zwrotu zapłaconej przez Kupującego części ceny w wysokości 358 000 zł. poddała się rygorowi egzekucji stosownie do postanowień art. 777 kpc, w przypadku odstąpienia przez Kupującego lub Spółkę od umowy sprzedaży udziałów,
- Emitentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży udziałów w terminie do 5 miesięcy od dnia jej zawarcia w sytuacji, gdy FF Inkaso z przyczyn leżących po stronie FF Inkaso nie zawrze z Emitentem w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży udziałów, umów na obsługę wierzytelności nabywanych przez FF Inkaso (na warunkach nie mniej korzystnych dla FF Inkaso niż warunki rynkowe).

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

 

Komunikaty prasowe

.