Raport bieżący

2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 6/2016 2016-01-29 Rejestracja spółki zależnej Emitenta

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku, informuje, że w dniu 29 stycznia 2016 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 25 stycznia 2016 roku wpisu do rejestru przedsiębiorców spółki zależnej Emitenta: FF Inkaso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") pod numerem KRS 0000598451.


Emitent objął i pokrył wkładem pieniężnym 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), co stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.


Głównym przedmiotem działalności Spółki jest pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 65.12.B). Pierwszy Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu w osobie Pana Jacka Longina Daroszewskiego, Prezesa Zarządu Emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.