Raport bieżący

2013
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 17/2013 2013-08-02 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Tytuł: Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego

 

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 2 sierpnia 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 23 ust. 1 pkt g) Statutu podjęła uchwałę nr 1/02/08/2013 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku. Podmiotem uprawnionym do zbadania powyższego sprawozdania została wybrana spółka pod firmą Kancelaria Biegłych Rewidentów "Aktywa" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-203) przy alei Generała Józefa Hallera 84/1, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 513.

 

 

Emitent korzystał w poprzednich latach z usług Kancelarii Aktywa. W latach 2011 i 2012 Kancelaria Aktywa dokonała badań rocznych sprawozdania finansowych za rok obrotowy odpowiednio 2010 i 2011 oraz przeglądów sprawozdań finansowych za I półrocze 2011 roku oraz I półrocze 2012. Następnie, w roku 2013 Kancelaria Aktywa dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

 

 

Rada Nadzorcza Emitenta upoważniła Zarząd do zawarcia umowy z Kancelarią Aktywa.

 

Umowa zastanie zawarta na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.