Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 40/2018 2018-10-04 Zawiązanie spółki zależnej

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, iż w dniu 04 października 2018 roku została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiąca jednostkę zależną wobec spółki zależnej Emitenta - FF Inkaso spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ("FF Inkaso"), a tym samym wobec Emitenta, pod firmą Incasso FF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), w której FF Inkaso objęła i pokryła wkładem pieniężnym 49 (słownie: czterdzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 4 900 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych), co stanowi 98% kapitału zakładowego i uprawnia do oddania 49 głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki, natomiast Emitent objął i pokrył wkładem pieniężnym 1 (słownie: jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych), co stanowi 2% kapitału zakładowego i uprawnia do oddania 1 głosu na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.


Przedmiotem działalności Spółki jest: pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 65.12.B), pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 65.23.Z), działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 67.13.Z), pozostałe formy udzielania kredytów (PKD: 65.22.Z) oraz działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD: 69.20.Z).


Pierwszy Zarząd Spółki będzie się składał z Prezesa Zarządu w osobie Pana Andrzeja Kiełczewskiego, Prezesa Zarządu Emitenta.
O fakcie wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy Zarząd Emitenta poinformuje niezwłocznie w formie odrębnego raportu bieżącego.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

 

Komunikaty prasowe

.