Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 54/2020 2020-07-29 Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, informuje, iż w dniu 29 lipca 2020 r. Spółka uzupełni raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok, przekazane przez Spółkę w dniu 31 marca 2020 roku, zgodnie z poniższymi informacjami.


1. Raport roczny Spółki za rok obrotowy 2018 zostanie uzupełniony o:
- informację Zarządu Spółki, o której jest mowa w art. 70 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018r. poz. 757__"Rozporządzenie"_,
- oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki, o którym jest mowa w art. 70 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia,
- stanowisko Zarządu Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej, o których jest mowa w art. 70 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 31 marca 2020 roku oraz w dniu 2 kwietnia 2020 roku, po dokonaniu korekty raportem bieżącym nr 31/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku nie uległy zmianie.
Dokumenty obejmujące ww. oświadczenie Rady Nadzorczej, stanowisko Zarządu oraz opinię Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Raport roczny za 2018 rok uzupełniony _skorygowany_ w opisanym wyżej sposób Spółka opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.

2. Skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2018 zostanie uzupełniony o:
- informację Zarządu Spółki, o której jest mowa w art. 71 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia,
- oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki, o którym jest mowa w art. 71 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia,
- stanowisko Zarządu Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej, o których jest mowa w art. 71 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia

 

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 31 marca 2020 roku oraz w dniu 2 kwietnia 2020 roku, po dokonaniu korekty raportem bieżącym nr 31/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku nie uległy zmianie.
Dokumenty obejmujące oświadczenia Rady Nadzorczej, stanowisko Zarządu oraz opinię Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok uzupełniony _skorygowany_ w opisanym wyżej sposób Spółka opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_, a także art. 56 ust. 1 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

 

stanowisko_zarzadu_zastrzezenia_audytora_2018.pdf (524.21KB)
rada_nadzorcza_zastrzezenia_audytora_opinia_2018_.pdf (143.37KB)
informacja_zarzadu_firma_audytorska_2018.pdf (253.56KB)
rada_nadzorcza_kmomitet_audytu_oswiadczenie_2018.pdf (251.97KB)

Komunikaty prasowe

.