Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 1/2019 2019-01-23 Otwarcie w stosunku do Emitenta postępowania układowego

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku i raportu bieżącego nr 72/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku, informuje iż w dniu dzisiejszym, tj. 23 stycznia 2019 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał w dniu 23 stycznia 2019 roku postanowienie, w którym postanowił o :

1. otwarciu postępowania układowego w stosunku do Emitenta na podstawie złożonego wniosku,
2. umorzeniu postępowania z wniosku Nobili Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o ogłoszenie upadłości,
3.wyznaczeniu sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Pawła Billńskiego,
4. wyznaczeniu nadzorcy sądowego w osobie Kamila Hajduka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 142.

 

O wszelkich dalszych istotnych zdarzeniach związanych z toczącym się postępowaniem układowym Emitent będzie niezwłocznie informował w formie odrębnych raportów.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.