Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 6/2017 2017-01-31 Zbycie certyfikatów Fast Finance NSFIZ

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2017 roku powziął informację o zwarciu z zagranicznym podmiotem działającym na rynku finansowym, specjalizującym się w venture financing umowy zbycia 41 008 667 sztuk, czyli wszystkich posiadanych przez Emitenta certyfikatów Fast Finance Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fast Finance NSFIZ") za łączną kwotę 15 583 293,46 zł.
Pozostałe szczegółowe warunki umowy zbycia certyfikatów Fast Finance NSFIZ nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Zgodnie z pozostałymi pozaumownymi ustaleniami intencją jest, aby spółka Fast Finance S.A w dalszym ciągu pełniła rolę podmiotu zarządzającego przedmiotowym funduszem.
Niniejsza umowa uznana została za znaczącą z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Spółki.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.