Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 24/2021 2021-10-05 Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji ["Emitent", "Spółka"] informuje, że przekazał w dniu 5.10.2021 roku na rachunek bankowy Administratora Zastawu obligacji serii M ["Administrator Zastawu"] kolejną transzę środków finansowych z tytułu wpływów z umowy serwisowej wierzytelności, stanowiących zabezpieczenie obligacji serii M, w kwocie 100.000 zł. [słownie: sto tysięcy złotych].


Zgodnie z założeniami z powyższej kwoty Administrator Zastawu dokona przelewu środków pieniężnych na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na poczet zmniejszenia wartości nominalnej obligacji serii M, o czym Spółka poinformuje odrębnym komunikatem, po otrzymaniu stosownej informacji od Administratora Zastawu. Emitent przekazał dotychczas na rachunek Administratora Zastawu kwotę w łącznej wysokości 1 046 701,40 zł. [słownie: jeden milion czterdzieści sześć tysięcy siedemset jeden złotych i 40/100].

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.