Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 25/2018 2018-08-28 Otrzymanie postanowienia sądu w sprawie zmiany postanowienia o udzielenie zabezpieczenia

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku, raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 sierpnia 2018 roku wpłynęło do siedziby Emitenta postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 17 sierpnia 2018 roku sporządzone w związku z wcześniejszym zażaleniem złożonym przez Pana Marcina Pomirskiego na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego wydane przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny dnia 10 lipca 2018 roku.
Sąd Apelacyjny rozważając otrzymane zażalenie podzielił stanowisko Emitenta w zakresie uprawdopodobnienia roszczenia i konieczności zawieszenia postępowania egzekucyjnego, natomiast uznał zabezpieczenie w postaci uchylenia zajęć wierzytelności z rachunków bankowych za nieodpowiednie w okolicznościach sprawy. Na skutek zaskarżenia Sąd Apelacyjny postanowił zmienić wcześniejsze postanowienie Sądu Okręgowego i oddalić wniosek Emitenta o udzielenie zabezpieczenia poprzez uchylenie zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych Spółki w Banku Millenium S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., DNB Bank Polska S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Zarząd Emitenta nie podziela opinii Sądu zarówno w zakresie sentencji postanowienia jak i w kwestii argumentacji i podejmie stosowne kroki prawne celem dochodzenia swoich roszczeń.

 

Andrzej Kiełczewski - Wykonujący czynności członka zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.